« Tagasi

Vallavalitsuse 24.03.2021 istungilt

Riigihangete tulemuste kinnitamine

Riigihankele  "Põlva vallas, Tööstuse tänava remont ja pindamine" tuli kaks pakkumust. Edukaks tunnistati AS Eesti Teed esitatud pakkumus 86 719,90 eurot ilma käibemaksuta (104 063,88 eurot koos käibemaksuga). Riigihanke eesmärk oli leida Himmastes Tööstuse tee km 0,00–1,455 kruusakattega tee osa remont-, pindamis- ja hooldustööde ja km 0,123–0,245 välisvalgustuse ehitustööde teostaja.

Riigihankele "Põlva veelauapargi ringkaabelsüsteemi ehitustööde omanikujärelevalve teostamine" tuli kolm pakkumust. Edukaks tunnistati Pärn Projekt OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 11 790,00 eurot ilma km-ta (14 148,00 eurot koos km-ga).

Riigihankele "Mooste Raamatukogu remont" tuli seitse pakkumust. Edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Betoonkivi pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 16 650,90 eurot ilma käibemaksuta (19 981,08 eurot koos käibemaksuga).

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati  projekteerimistingimused Tartu mnt 1a kinnistule (katastritunnus 61901:001:0285) käsipesula, gaasimahuti ja reklaamplakati rajamiseks/püstitamiseks.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Puuri külas katastriüksuse Koroli (katastritunnus 62201:001:1568, pindala 2,18 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Koroli, sihtotstarve maatulundusmaa ja Lille tn 2, sihtotstarve elamumaa.

Nõustuti Valgesoo külas katastriüksuse Sõra (katastritunnus 62101:001:0501, pindala 18,43 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Sõra, sihtotstarve maatulundusmaa ja Sõralaane, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Kärsa külas katastriüksuse Juhkami (katastritunnus 11701:005:0092, pindala 3,15 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Juhkami, sihtotstarve elamumaa ja Nurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Joosu külas katastriüksuse Palmimäe (katastritunnus 38501:004:0902, pindala 9,81 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Palmimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Palmipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa ja Palmisaare, sihtotstarve maatulundusmaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati isiklik kasutusõigus AS Põlva Vesi  kasuks Põlva valla omandis olevale katastriüksustele: Aarna park pindalaga 805 m², Pargi tee pindalaga 164 m² ja Pereelamute tee pindalaga 1025m². Nimetatud katastriüksustele paigaldatakse Aarna ja Himma küla  ühisveevärgirajatised.
Aarna pargi kinnistule seati isiklik kasutusõigus ka Elektrilevi OÜ kasuks Aarna küla puurkaevu elektriliitumise rajamiseks.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi PÕLVA VESI kasuks Mammaste külas 61 Põlva-Reola tee L6 katastriüksusele, (katastriüksuse tunnus 62201:001:1545) ligilähedase pindalaga 182 m2. Sundvaldus seatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.

Toetuse andmine
Eraldati Põlva valla 2021. aasta eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetust kui õppur osaleb huvihariduses või huvitegevuses väljaspool Põlva valda – kahele õppurile õppurile õppekoha kulude katmiseks ja kahele õppurile transpordikulude katmiseks.

Vallavara kasutamise tähtaja pikendamine
Pikendati viieks aastaks tasuta äriruumi kasutamise üürilepingut Aleksandr Dovbõš Hambaravi OÜga Põlva vallale kuuluvas Mooste Tervisekeskuse hoones.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee