« Tagasi

Vallavalitsuse 28.04.2021 istungil

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused Puuri külas, Lille tn 16 katastriüksusel detailplaneeringus määratud ehituslike, arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste täpsustamiseks ja ehitiste ehitusprojekti koostamiseks - ühtlustati hoonete katusekaldeid ja minimaalset tulepüsivusklassi lähtuvalt kogu planeeringualal olevast hoonestusest.

Keelduti projekteerimistingimuste andmisest päikeseelektrijaama püstitamiseks Lao tn 25 katastriüksusele Põlva linnas. Katastriüksusel kehtib detailplaneering, mis ei näe ette antud maa-alale päikesepaneelide rajamise võimalust.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Põlva valla kasuks Eoste külas asuvale Sootaga-Jakobi katastriüksustele 4400 m2 ulatuses ja  Eoste külas asuvale Tööstuse tee 9 katastriüksusele 3360 m2 ulatuses Tööstuse teele tolmuvaba katte rajamiseks.

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva vallas Rosma külas asuvale Ringtee 13 katastriüksusele ligikaudse pindalaga 211m2 ning Põlva linnas Ringtee 3 katastriüksusele, ligikaudse pindalaga 341m2, Ringtee 8 katastriüksusele ligikaudse pindalaga 284 m2 ja Jaama tn 16e katastriüksusele ligikaudse pindalaga 312 m2  tehnorajatiste talumiseks. Rekonstrueeritakse olemasolevat elektrivõrku (nt paigaldatakse uusi alajaamu, 10 ja 0,4 kV maakaabelliine) ning demonteeritakse tööst väljaminevaid 10 kV õhuliine.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
Tähtajaga kuni 31.05.2030 anti aktsiaseltsile Põlva Soojus tasuta kasutusse Põlva vallas Tilsi külas Koostöökeskuse kinnistul asuv katlamaja kompleks koos seadmetega.

Tegevusloa andmine
Tegevusluba anti  MTÜle Võimlemisklubi "Rütmika" noorte projektlaagri korraldamiseks Põlva Spordikoolis ja Põlva Koolis ajavahemikul 11.–16.06.2021.

Maa sihtotstarbe muutmine
Määrati Nooritsmetsa külas asuva Pärna katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

Kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine
Eraldati kogukondliku arendustegevuse toetust vastavalt 2021. aasta I taotlusvooru tulemustele kogusummas 16 724 eurot. Toetust said:
MTÜ  Taevaskoja jahimeeste selts  jahiulukite käitlemiskoha rajamiseks 4001 eurot,
MTÜ Orajõe Selts  533 eurot Orajõe külaplatsi valgustuse rajamise projekti omaosaluse katteks,
MTÜ Taevaskoja 5097 eurot Taevaskoja külakeskuse käsitöötoa ja kööginurga renoveerimise ja sisustamise II etapi tööde katteks ning
MTÜ Eoste-Valgesoo 7093 eurot  Eoste külaplatsi mänguväljaku laiendamiseks.
 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494;516 0435
annely.eesmaa@polva.ee