« Tagasi

Vallavalitsuse istungil 31. jaanuaril 2018

Sotsiaaltoetuste ja hooldajate määramine
Toimetuleku parandamiseks määrati abivajavatele isikutele sotsiaaltoetused ning hooldajad. Otsustati hooldaja määramine ja hoolduse lõpetamine, määrati õppetoetust.

Sotsiaaleluruumi üürilepingute lõpetamine
Lõpetatakse Mooste Vallavalitsuse ja üürnike vahel sõlmitud sotsiaaleluruumi üürilepingud seoses üürnike paigutamisega hoolekandeasutusse.

Tugiisikuteenuse määramine
Otsustati määrata tugiisiku teenus iseseisva toimetuleku toetamiseks olukordades, kus vajatakse sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Toetuse andmine
Otsustati anda toetust osaühingule AAROKS 180 eurot kuus, osaühingule Tilsico 258 eurot kuus ja FIEle Tõnu Tagel 115 eurot kuus Põlva valla haldusterritooriumil kauplusauto teenuse osutamiseks perioodil 01.01.2018–31.12.2018.

Katastriüksustele sihtotstarbe ja aadresside määramine
Määrati aadressid ja sihtotstarbed Kauksi külas asuva Maksa ja Tromsi külas asuva Riita katastriüksuste jagamisel moodustatavatele katastriüksustele.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine
Jäätmevaldajad vabastatakse taotluse alusel erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest põhjusel, et kinnistul ei elata ning kinnistut ei kasutata. Taotlust ei rahuldata neil, kel ei esine jäätmeseaduses  sätestatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise alust.

Volitatud ametnike määramine
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise otsustamine ja vabastamata jätmise otsustamine antakse keskkonnaspetsialistile.

Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamine
Seadusjärgse pärimise korral ei saa kohalik omavalitsusüksus pärandist loobuda. Arvestades, et pärandvara inventuuri käigus pärandvara nimekirja kantud kohustused ületavad pärandvara väärtuse, esitatakse kohtule avaldus pärandaja pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Määruse esitamine Põlva Vallavolikogule
Vallavalitsus kiitis heaks ja esitas vallavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Põlva vallavara valitsemise kord", mis sätestab Põlva valla omandis oleva vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise ning Põlva vallale omandatava vara soetamise reeglid.

Vallavara võõrandamine
Aktsiaseltsile PÕLVA VESI võõrandatakse tasuta Põlva valla munitsipaalomandis olev ja Tilsi külas asuv kinnistu, eesmärgiga ehitada kinnistule reoveepuhasti.

Jäätmeveo teenustasu muutmine
Otsustati jätta rahuldamata Eesti Keskkonnateenused ASi poolt esitatud taotlus teenustasude muutmiseks ning nõustuti segaolmejäätmete konteinerite tühjendushinna muutmisega 5% võrra hankelepingus ja selle lisades kokkulepitud teenustasust.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kõik ruumid ning heli- ja valgustehnika antakse 22.02.2018 kella 12.00 kuni 23.02.2018 kella 01.00 tasuta Põlva Gümnaasiumi kasutusse Eesti Vabariigi 100 aastapäevale pühendatud balli korraldamiseks.

Liikluspiirangu kehtestamine
Alates 19. veebruarist 2018 kuni 1. maini 2018 kehtestatakse Põlva valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kevadine liikluspiirang raskeveokitele.

Tegevusloa andmine
Noorte projektlaagri korraldamiseks antakse tegevusluba Põlva Spordikoolile ja MTÜ-le Võimlemisklubi "Rütmika".

Määruse esitamine Põlva Vallavolikogule
Vallavalitsus kiitis heaks ja esitas vallavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Põlva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord".

Nõukogu liikmete määramine
Sihtasutuse Tilsi Staadion nõukogu liikmeteks määratakse Janika Usin, Romet Oone ja Davis Kostõgov.

Eelarve ettepanekud
Tehakse muudatusettepanekud volikogule Põlva valla 2018. aasta eelarve eelnõusse.

Lisainfo:
Eliko Saks
vallasekretär
799 9472
eliko.saks@polva.ee