« Tagasi

Vallavalitsuse istungilt 24. jaanuaril 2018

Sotsiaaltoetuste määramine
Toimetuleku parandamiseks määratati abivajavatele isikutele sotsiaaltoetused.

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
Määrati hooldaja isikutele, kes ei suuda toime tulla igapäevaste majapidamistoimingutega ning teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid.

Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
Lõpetatakse isikute hooldamine ja hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatava surmaga ning hooldatava hoolekandeasutusse paigutamisega.

Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
Otsustati anda sotsiaaleluruum isikule, kes tingituna tervislikust seisundist ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast ei ole ise suuteline endale eluruumi soetama.

Tugiisikuteenuse määramine ja toetuse maksmine
Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Täiendava toidusoodustuse määramine
Perioodiks 01.02.2018–31.08.2018 määratakse täiendav toidusoodustus koolieelsete lasteasutuste toidupäeva maksumuse hüvitamiseks.

Toetuse andmine
Põlva valla eelarvest mittetulundusühingule Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühing antakse 200 eurot toetust 2018. aastal läbi viidavate üritustega seotud kulude katmiseks.

Sotsiaaltoetuste maksmiseks vajalike dokumendi vormide kinnitamine ja volitatud ametnike määramine
Kinnitatakse sissetulekust mittesõltuva toetuse taotluse vorm ja sotsiaaltoetuse taotluse.

Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno määratakse volitatud ametnikuks, kellel on õigus otsustada matusetoetuse, sünnitoetuse ja esimesse klassi astuja toetuse andmine või selle andmisest keeldumine. Sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma määratakse volitatud ametnikuks, kellel on õigus otsustada jõulutoetuse andmine või selle andmisest keeldumine.

Sotsiaaltoetuste ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste piirmäärad
Kehtestatakse Põlva valla eelarvest makstavate sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad: sünnitoetus 500 eurot, matusetoetus 250 eurot, esimesse klassi astuja toetus 150 eurot ja mittetöötava vanaduspensionäri jõulutoetus 50 eurot.

Põlva valla eelarvest makstava küttetoetuse piirmääraks kehtestatakse kuni 160 eurot aastas.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine
Jäätmevaldaja vabastatakse tema taotluse alusel erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest põhjusel, et kinnistul ei elata ning kinnistut ei kasutata.

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Kiidetakse heaks "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029" eelnõu ning suunatakse see avalikule väljapanekule 25.01.2018–07.02.2018 Põlva valla kodulehel www.polva.ee.

Põlva Vallavalitsuse 28. detsembri 2017. a korralduse nr 2-3/736 "Kasutusloa andmine" kehtetuks tunnistamine
Põlva Vallavalitsuse 28. detsembri 2017. a korraldusega nr 2-3/736 "Kasutusloa andmine" anti kasutusluba MTÜle Tartu Agility Arenguselts spordihalli kasutamiseks aadrsessil Tööstuse tn 4, Vastse-Kuuste alevik. Põlva Vallavalitsuse ehitusspetsialist tuvastas kasutusloa andmise keeldumise alused, mistõttu tunnistatakse kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 28. detsembri 2017. a korraldus nr 2-3/736 "Kasutusloa andmine".

Küsitluse korraldamine
Korraldatakse Põlva valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitlus Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustunud Põlva valla sümboolika (vapp ja lipp) valimiseks. Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee 12.02.2018 kella 8.00 kuni 18.02.2018 kella 20.00ni. Sümboolikakonkursi võitja selgitab välja ja konkursi tulemused kinnitab Põlva Vallavalitsus lähtudes küsitluse tulemustest.

Eluruumi üürilepingu sõlmimine
Sõlmitakse üürileping Ahja alevikus asuva 33,8 m2 üldpinnaga eluruumi kasutusse andmiseks üüriga 0,89 €/m2 kuus.

Lisainfo:
Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus
vallasekretär
799 9472