« Tagasi

Volikogu 19.04.2018 istungil

Põlva Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 19. aprillil 2018 Ahja Kultuurimajas. Osales 24 volikogu liiget

Kehtestati Põlva valla haldusterritooriumil asuvatele korterelamutele elamu ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks ning eramute värvimiseks toetuse andmise tingimused ja kord. Toetust antakse korterelamute järgmiste ehitus- või ümberehitustööde kulude hüvitamiseks: krundisisesed teed ja/või platsid, välisvalgustus, elamu välisfassaad ja elamu katus. Eramutele antakse toetust värvimiskulude hüvitamiseks.

Kehtestati Põlva valla kohanimede määramise kord, mis sätestab Põlva valla haldusterritooriumil kohanimede määramise ja korraldamise vastavalt kohanimeseadusele ning koha-aadresside määramise vastavalt ruumiandmete seadusele.

Kehtestati Põlva valla finantsjuhtimise kord, mis sätestab Põlva valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted; kohustuste võtmise põhimõtted ning reservfondi moodustamise ja kasutamise põhimõtted.

Määrati majanduslike huvide deklaratsioonide üle kontrolli teostajaks revisjonikomisjon ning antakse Põlva Vallavalitsuse registrispetsialistile volitus esitada huvide deklaratsioonide registrile alusandmed deklarantide ja deklaratsioone kontrollima õigustatud isikute kohta.

Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks volikogude määrused ja otsused, mis on kaotanud kehtivuse.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord, mis reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva aumärgi, Põlva valla aukirja, Põlva vallavanema tänukirja ja tunnustuse "Aasta tegu" ning Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja korra.

Lubati Põlva Vallavalitsusel katta puudujääv omaosalus eelarveaastateks 2018–2019 planeeritud projekti "Traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse tootearendus- ja koolituskeskus Eestimaaehitus" elluviimiseks summas 207 289 eurot. Tootearendus- ja koolituskeskus rajatakse Mooste mõisaansambli vankrikuuri. Omaosalus projekti elluviimiseks kaetakse teise, rahastust mittesaanud projekti "Mahetootmise tootmiskeskuse rajamine endisesse vankrikuuri" omaosaluseks planeeritud laenu vahenditest.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 17. mail 2018.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494