« Tagasi

Volikogu 24.09. istungil

Põlva Vallavolikogu istung toimus elektrooniliselt Zoom keskkonnas.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine
Võeti vastu Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalus elamu ehitamiseks Kiidjärve kalda ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga ei muudeta katastriüksuse piire, hoonestusala on määratud arvestusega, et see oleks naaberhoonetest vähemalt 40 m kaugusel. Planeeringuga antakse ehitusõigus ühe, kuni kahekorruselise elamu ja alla 20 m2 suuruste väikehoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 5390 m2

Koostöölepingu sõlmimine
Otsustati sõlmida Sihtasutusega Tartu 2024 koostööleping, mille eesmärgiks on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemine ja kohalike omavalitsuste koostöö aastatel 2021-2025.

Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne.

Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis arutati Saesaare paisjärvega seonduvat.
 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 22. oktoobril 2020.
 

Teate koostas
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435