« Tagasi

Volikogu 25.03.2021 istungilt

Tunnistati osaliselt kehtetuks Põlva linnas Lao tänav 5 ja 15 kinnistute detailplaneering - positsiooni 3 (Vabriku tn 40, katastritunnus 62101:001:0028) krundipiirid. Vabriku tn 40 katastriüksusel planeeringuga kehtestatud krundipiiride kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringu põhilahenduse muutmist ega takista planeeringu elluviimist.

Võeti vastu Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneering ja suunati avalikustamisele.
Uue planeeringulahendusega tehakse ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek ca 38–49,7 m , et võimaldada vajaliku tee ning parkimisala rajamist. Planeeringuga ei muudeta katastriüksuse piire, hoonestusala on määratud arvestusega, et see oleks naaberhoonetest vähemalt 40 m kaugusel ning jääks väljapoole ehituskeeluvööndit.

Võeti vastu Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025.
Teehoiukava eesmärgiks on koostada valla vajadusi ning võimalusi arvestav kava, millega planeerida valla eelarvest teede ehituse- ja hooldusega seonduvat rahastamist, samuti teavitada avalikkust vallateede ja tänavavõrgu korrashoiul planeeritavatest tegevustest.   
Teeregistri andmetel (seisuga 12.11.2020) oli Põlva valla kohalike teede nimekirjas 602 teed kogupikkusega 679,16 km. Neist metsateid on 135,70 km, avalikke teid 514,16 km ja mitteavalikke teid 29,39 km. Kruusa- ja pinnasekattega teede osakaal valla kohalikest teedest on 90,5% ning erineva kõvakattega teede (asfalt või kergkate) osakaal on 9,5%.

Muudeti 2018. aastal vastu võetud Elamutele toetuse andmise korda.
Tõsteti toetuse määra hajaasustusalal korterelamute välisfassaadi või katuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest – senise 10% asemel 30%. Samuti kehtestatakse korterelamute ümberehitamise maksimaalseks toetuseks hajaasustusalal 1000 eurot ühe korteri kohta.
Põlva vallas on 11.02.2021 seisuga ehitisregistri järgi 235 korterelamut. Neist 191 korterelamut paikneb tiheasustusalal ning 44 hajaasustusalal. Hajaasustusalal paiknevates korterelamutes on kokku 300 eluruumi.

Kiideti heaks Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2021–2024.  Põlvamaa arengustrateegia tegevuskava vaadatakse igal aastal üle ning kiidetakse heaks omavalitsuste volikogude otsustega. Tegevuskavasse on lisatud ja muudetud tegevusi omavalitsuste ettepanekul.

Otsustati Ahja Lasteaia Illikuku ja Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari ümberkorraldamine. Asutused liidetakse ning  moodustub juriidiliselt üks asutus, millel on kaks tegutsemise kohta. Lapsevanematele on lasteaiateenuse kasutamine tagatud endises mahus nii Ahjal kui Vastse-Kuustes.

Volikogu otsustas kasutada kinnisasja ostueesõigust Põlva linnas Oja tn 5 asuva kinnistu (katastritunnus 62001:002:0048, pindala 1100 m², maa sihtotstarve elamumaa 100%) ostuks hinnaga 6000 eurot. Tegu on ühe garaažiboksiga keskväljaku piirkonnas.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9479;  516 0435
annely.eesmaa@polva.ee