« Tagasi

Volikogu 29.12.2020 istungil

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2021. aasta eelarve. 
Eelarve kogumaht on 34 983 000 eurot, mis on 12 % suurem võrreldes 2020. a esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht tõuseb investeeringute suurenemise arvel.
Põhitegevuse kulusid kokku on vähendatud 251 739 eurot seoses tulude vähenemisega. Seoses sellega ei ole 2021. a võimalik tõsta ka personalikulusid ja palku hoitakse 2020. a tasemel. Investeeringuteks on planeeritud 14 330 467 eurot. Investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 5 020 000 eurot

Arutati Põlva valla põhimääruse muutmist.
Põhimäärust täiendatakse sätetega, mis käsitlevad volikogu, komisjoni, eestseisuse ja vallavalitsuse virtuaalse istungi/koosoleku läbiviimist või osalemist istungil/koosolekul virtuaalselt. Sellega laiendatakse liikmetel võimalust võtta istungist või koosolekust osa, mis muidu oleks takistatud kas tervislikel või muudel põhjustel.

Võeti vastu „Puudega lapse hoolduse korraldamise kord".
Uue redaktsiooniga viidi kord kooskõlla kehtivate seadustega, määrus on selgemini mõistetav ning võimalikke vaidluskohti on vähem.

Võeti vastu „Raske ja sügava puudega lapse tugiisikuteenuse ja lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord".
Seni on teenust korraldanud riik, kuid alates 2021. aastast tuleb teenuse korraldamine üle kohalikule omavalitsusele.

Kohanime määramine
Määrati Põlva vallas Põlva linnas asuvale liikluspinnale, mis algab Männi tänavalt ja lõpeb tupiktänavana Oru tn 14 krundi piiril, nimeks Pargi tänav. Praegused aadresskohad Räni tn 34, Rähni tn 9, 11 ja 13 on eksitavad, kuna Rähni tänav ei ulatu nende katastriüksusteni. Puudutatud katastriüksuste omanikud esitasid ettepaneku nimetada tänav Pargi tänavaks.

Istungil algatatud küsimused
Anti ülevaade Taevaskoja ja Kiidjärve külas Saesaare Elektrijaama kinnistute ja lähiala detailplaneeringu hetkeseisust ning Põlva valla teehoiukava menetluse hetkeseisust.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
annely.eesmaa@polva.ee
799 9494; 516 0435