Detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 1-3/44  kehtestati Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneering.

Planeeringuala suurus on 7,8 ha ning lahendusega lubatakse osaühingul Peetri Puit laiendada tootmishoonet Soesaare külla kuni 6240 m2. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb lisanduvate töökohtadega eeldatavalt mõõdukas positiivne mõju piirkonna majandusele. Suureneb ettevõtte tootmismaht, kuid tootmise iseloom ei muutu, arenev ettevõte piirkonnas loob eeldused elanikkonna kasvuks ja pendelrände vähenemiseks. Ettevõtte laienemisel väheneb  põllumajandusmaa pindala, suureneb müratase ning muutub maastikuilme. Müra piirväärtust tootmise laienemisel ei ületata ning häiringute vähendamiseks näeb planeering ette müratõkkevalli rajamise.

Detailplaneeringu ja selle kehtestamise otsusega saab tutvuda Põlva valla veebilehel.