Vallavolikogu 19.12.2019 istungilt

Aktsiaseltsi "Põlva Haigla" nõukogu esimees Marek Seer tutvustas volikogule Põlva Haigla tulevikuplaane.

Võeti vastu Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule. Peale avalikku väljapanekut korraldatakse ettepanekute avalik arutelu. Selle planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeeringu eesmärgiks on laiendada Põlva linnas Kesk tn 37 asuvat elamut äripindadega ja muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast elamu- ja ärimaaks. 
Põlva valla lasteasutustes Kehtestati lasteaia kohatasuks 25 eurot. Pere kolmanda ja iga järgmise lasteasutuses käiva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Kohatasu makstakse 12 kuu eest. Põlva valla eelarvesse lisanduv summa katab 95% lasteaedade õpetajate abide ja assistentide kavandatavast palgatõusust.

Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord tuleb II lugemisele järgmisel volikogu istungil.

Võeti vastu Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve. Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 443 039 euro võrra - üksikisiku tulumaksu laekumise kasv, laekunud sihtotstarbelised toetused. 2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 424 799 euro võrra. 2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 424 799 euro võrra.

Võeti vastu Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024. Investeeringud perioodil 2019–2021 põhinevad ühinemislepingule. Investeeringud perioodil. 2022–2024 on planeeritud valla vajadustest lähtuvalt.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2020. aasta eelarve. Järgmise aasta eelarve kogumaht on 29 367 000 eurot. Investeeringuteks on planeeritud 8 762 531 eurot. Investeeringutest on võrreldes eelarvestrateegiaga välja jäetud objektid, mis on plaanitud ellu viia toetusega, aga toetuse taotlusi ei ole veel rahuldatud. Need objektid lisatakse toetusetaotluste rahuldamise korral eelarvesse lisaeelarvega. Võrreldes 2019. aastaga on investeeringute maht 1 049 489 euro võrra väiksem. . Investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 3 519 000 eurot. 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 24. jaanuaril 2020.