« Tagasi

Vallavalitsuse 20.10.2021 istungil

Sundvalduste seadmine
Seoses katastriüksuste omaniku vahetusega seati uuesti tähtajatu tasuta sundvaldus Põlva valla kasuks Kauksi külas asuvale Kulla katastriüksusele ca 782 m2 ulatuses. Tegu on avalikuks kasutamiseks määratud teedega.

Riigi omandis olevale Kiilu tee katastriüksusele seati sundvaldus Eesti Andmesidevõrk AS-i kasuks Aarna küla ja Mammaste küla Hatiku väikekoha sidevõrgu rajamiseks. Lähtudes asjaolust, et puudub muu alternatiivne tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud võimalus seati kinnistuomanike nõusolekul sundvaldus Eesti Andmesidevõrk AS-i  kasuks 55le Hatiku väikekoha katastriüksusele sidevõrgu paigaldamiseks eramaadele.

Seati sundvaldus valla omandis olevale Pihlaka tn 13 katastriüksusele 65 m2  ulatuses Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu rajamiseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati neljale õppurile toetus transpordikulude katmiseks huvihariduse omandamisel ja ühele õppurile andeka noore toetus osalemiseks rahvusvahelisel võistlusel.

Äriruumi üürilepingu muudatus
Vähendati Marie Spa OÜ üüri Mooste Tervisekeskuses 50% võrra (üldpind 366,2 m²) alates 01.11.2021–31.03.2022 seoses COVID-19 pandeemiast tingitud majanduslangusega.

Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse kohta
Nõustuti aktsiaseltsi Põlva Vesi keskkonnaloa taotlusega, mis puudutab Aarna suurfarmi vesivarustust.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek sidevõrgu rajamisel isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks katastriüksusele Piiri tänav T1 pindalaga 51 m2 Piiri 19 sideühenduse maakaabelliini rajamiseks.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Kase tänav T3 katastriüksusele pindalaga 198 m2 ja Kaasiku tänav T1 katastriüksusele tunnusega pindalaga 10 m2 Kaasiku tn 3 ärihoone liitumise rajamiseks.

Hinnakirja kehtestamine
Suvisel perioodil soovitakse sageli Mooste Mõisakooli ruume rentida ja selleks kehtestati teenuste hinnakiri.

Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitise määramine
Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu toetus määrati 15 taotlejale. Eelarvevahendite ammendumise tõttu jäi rahuldamata 20 taotlust. Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 31.03.2022.

Hanke tulemuste kinnitamine 
Hankele „Laenu võtmine Põlva valla 2021. aasta investeeringute finantseerimiseks" tuli neli pakkumust ja parimaks pakkumuseks kinnitati Swedbank AS pakkumus kui madalaima intressiga pakkumus. Volikogu otsusega on vallavalitsusel luba võtta 2021. aastal investeeringute finantseerimiseks laenu 5,7 miljoni euro ulatuses. Käesoleva hankega võetakse investeeringute finantseerimiseks laenu 2 miljonit eurot.

Loa andmine
Anti luba MTÜle VK Arenduskeskus kasutada Tammi katastriüksust päikesepargi rajamiseks mis on mõeldud Vastse-Kuustes Veskijärvel asuva aeraator-purskkaevu toiteks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
annely.eesmaa@polva.ee
799 9494; 5160435