« Tagasi

Vallavalitsuse 27.10.2021 istungilt

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otsustati lõpetada Põlva linnas Vahtra tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Riigihanke kõigi pakkumuste tagasi lükkamine
Lükati tagasi lihthankele „Leevijõe ja Karilatsi vahelise jalgratta- ja jalgtee projekteerimine" esitatud pakkumused, sest pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja lihthanke piirmäära.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Peri kergtee katastriüksusele pindalaga 17 m2 elektrikaabli ja liitumiskilbi paigaldamiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti:
- Valgesoo külas katastriüksuse Külvi (katastritunnus 61902:001:0990, pindala 9,81 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Külvipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa ja Külvimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

- Pragi külas katastriüksuse Kääpa (katastritunnus 38501:002:0441, pindala 16,74 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Kääpa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Kääpaniidu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Detailplaneeringu ala muutmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Suurendati Pärnaõie tänava ja Vabriku tänava vahelise ala detailplaneeringu planeeringuala (ca 20,62 ha) ulatust, et lahendada piirkond tervikuna. Suurendatud planeeringuala suurus on ligikaudu 23,5 ha.

Otsustati jätta algatamata detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Katastriüksuste piiride muutmine
Nõustuti Lootvina külas asuvate Vaarike katastriüksuse ja Metsavahi katastriüksuse piiride muutmisega ühes suurusjärgus maa-alade vahetamise kaudu. Uued katastriüksused muutuvad maakorralduslikult kompaktsemaks.

Taotluse rahuldamata jätmine
Jäeti rahuldamata ettevõtlustoetuse taotlus, kuna taotleja ei vasta „Ettevõtlustoetuse andmise korras" sätestatud nõuetele (peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande).

Reservfondist raha eraldamine
Eraldati reservfondist MTÜ-le Vastse-Kuuste naisteklubi "Kolmapäev" projekti "Vastse-Kuuste kogukonnamaja õppeköögi ja kogemusõppetoa inventari ost" omaosaluse katteks 350 eurot.

Kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine
Eraldati kogukondliku arendustegevuse toetust 2021. aasta II taotlusvooru tulemusena viiele MTÜ-le vastavalt kogusummas 4536 eurot.

Toetuse andmine
Eraldati toetust 900 eurot MTÜle Põlvamaa Tšernobõli Ühendus. Ühendusel on 01.10.2021 seisuga 19 liiget ning valla poolt saadud toetust soovitakse kasutada liikmete tervishoiukulude hüvitamiseks.

Suurendati Põlva Roosi Kooli koosseisu 1,0 lasteaiaõpetaja abi ametikoha võrra.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435