« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine: Värska mnt 4, Rosma küla

Põlva Vallavalitsus algatas 11.01.2022 korraldusega nr 2-3/16 Põlva vallas Rosma külas Värska mnt 4 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on ca 7659 m2 ja planeeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus ja hoonestusala, ehitiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht, ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse- ja haljastuse põhimõtted uue õppehoone ehitamiseks. Juurdepääsuna kasutatakse olemasolevat juurdepääsu riigiteelt 90 Põlva-Karisilla tee (katastritunnus 61903:003:0729).

Planeeringuala hõlmab Värska mnt 4 katastriüksust (katastritunnus 61903:002:0013, registriosa nr 1831238, maa kasutamise sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%). Planeeringualal asub olemasolev õppehoone (EHR kood 110025662) ja multifunktsionaalne mänguväljak (EHR kood 220653634). Ala läbivad vee- ja kanalisatsioonitorustik, elektrikaablid, sidekaablid ja gaasitrass. Planeeringualale ulatub Rosma külakooli hoone kui kinnismälestise kaitsevöönd ja avalikult kasutatava tee kaitsevööndid. Alal kehtib 29.01.2009 kehtestatud Johannese Kooli kinnistu ja Rosma Koolihoone kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli planeeringualale ehitusõiguse seadmine.

Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" kehtestatud Põlva valla üldplaneeringu 2029+ järgi on tegemist üldkasutatava alaga (A). Tegemist on üldkasutatavate ehitiste jms kasumit mittetaotlevate tegevuste ning neid teenindava taristu ehitamiseks ette nähtud alaga. Detailplaneeringu koostamise ettepanekus toodud tegevused ei ole vastuolus kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga 2029+.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud.