« Tagasi

Vallavalitsuse 14.06.2022 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Vana-Koiola järve uuringu läbiviimine" tuli tähtaegselt kaks pakkumust, millest edukaks tunnistati OÜ Maves pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 15 000 eurot ilma km-ta (18 000 eurot koos km-ga).
Riigihanke eesmärk oli leida Vana-Koiola järve seisundi kirjeldamiseks ja põhiprobleemide detailseks formuleerimiseks ning tervendamise alternatiivsete võimaluste analüüsimiseks ja koostamiseks uuringute läbiviija.

Maaküsimused
Nõustuti Taevaskoja külas Laja katastriüksuse, katastritunnusega 62201:001:0849, suurusega 1106 m², riigi omandisse jätmisega. Katastriüksuse sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa.
Määrati Mammaste külas asuva Vissi katastriüksuse (katastritunnus 61901:001:1070) sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Nõustuti Põlva vallas Ibaste külas katastriüksuste 11701:002:0072 ja 11701:002:0073 liitmisega üheks katastriüksuseks järgmiselt:
1.1. koha-aadress Jaani, Ibaste küla, Põlva vald;
1.2. sihtotstarve elamumaa.

Nõustuti Puuri külas Järve katastriüksuse (61901:002:0798, pindala 12614 m², maa sihtotstarve elamumaa) ja Nässulaane katastriüksuse (61901:002:0789, pindala 5,16 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa) omavaheliste piiride muutmisega.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
Täiendavalt anti tasuta Peri Külaseltsi kasutusse Peri külas Pargi tee 2/1 asuvad ruumid 16–22, üldpindalaga 115,4 m² tähtajaga kuni 31.05.2032.

Sõidukikaardi väljastamine
FIEle Raivo Kruusamäe väljastati taksoveoloa alusel tähtajatu sõidukikaart.

Nõukogu liikme tagasikutsumine
Aktsiaseltsi Põlva Soojus nõukogusse määrati Rein Kruusi asemel uueks nõukogu liikmeks Raul Lusti.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus