« Tagasi

Volikogu 16.06.2022 istungil

Võeti vastu otsus esitada Riigikohtule planeerimisseaduse sätete põhiseadusega vastusolus olevaks tunnistamise taotlus.

Tunnistati osaliselt kehtetuks Mooste Vallavolikogu 19. aprilli 2006. a otsus nr 16 "Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine".

Alates 1. juulist lõpetatakse Jaanimõisa Külakeskuse, Kauksi Külakeskuse ning Ahja Valla Tuglase Muuseumi tegevus Põlva Vallavalitsuse hallatava asutusena. Kõigis 3 asutuses ei ole aastaid toimunud sisulist ega majandustegevust. Nii Jaanimõisa kui ka Kauksi külakeskuse ruumid on kooskäimise kohaks ja ühisürituste korraldamiseks antud tasuta rendile. Ahja Haruraamatukogu töötaja tegeleb jätkuvalt Fr. Tuglase elu ja loominguga seotud esemete ja kultuuripärandi hoidmise ja tutvustamisega.

Tunnistati kehtetuks Jaanimõisa Külakeskuse põhimäärus, Kauksi Külakeskuse põhimäärus ning Ahja valla Tuglase Muuseumi põhimäärus.

I lugemisel oli mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra, kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise korra ning huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise korra muutmine.

Põlva valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kuna aruandes ilmnes üks ilmselge viga, otsustati, et vallavalitsusel tuleb aruandes teha parandus ning pärast aruande digiallkirjastamist vallavanema ja audiitori poolt läheb see kinnitamisele Põlva Vallavolikogu erakorralisel istungil 27. juunil 2022.