« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu avalikustamine

Ehitisregistri veebikeskkonda laekus 22.08.2022 projekteerimistingimuste andmiseks taotlus  nr 2211002/10014 Põlva linnas asuvate Tööstuse tn 9 (62001:006:0063) ja Tööstuse tn 5 (62001:006:0049)   katastriüksustele kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala  suurendamiseks ja Pärnaõie tn 27 katastriüksusele (62001:006:0302) uue hoone püstitamiseks.

Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Põlva linn   tiheasustusala ja detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Tööstuse tn 5 ja Tööstuse tn 9 katastriüksustel on kehtestatud Põlva Linnavolikogu 10.11.2010 otsusega "Põlva linnas Lao tn 5 ja Lao tn 15 kinnistute detailplaneering". Pärnaõie tn 27 katastriüksusel puudub kehtiv detailplaneering. 

Esitatud taotluse alusel soovitakse Pärnaõie tn 27, Tööstuse 5 ja Tööstuse 9  katastriüksustele püstitada hoone, mis põhimahus (ca 62%) jääb  Pärnaõie tn 27 krundile ja osa hoonest jääb kehtiva detailplaneeringu alale hõlmates Tööstuse tn 5 ja Tööstuse tn 9 krunte.

Taotletakse Pos.10, Pos.14 ja Pos.20 määratud hoonestusalade suurendamist ca 2% võrra, selliselt, et planeeringus olevad positsioonide hoonestusalad suurendatakse Pärna tn 27 krundi piirini. Detailplaneeringuga määratud ülejäänud ehitusõigust ja muid tingimusi ei soovita täpsustada.  Pärnaõie tn 27 katastriüksusel olemasolevad kasutuseta hooned lammutatakse ning uue hoone püstitamiseks soovitakse projekteerimistingimusi ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda 16.09.2022 kuni 01.10.2022 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 01.10.2022 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.