« Tagasi

Vallavalitsuse 28.03.2023 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva Keskraamatukogu remonttööd" tuli kaks pakkumust, edukaks tunnistati Betoonkivi OÜ pakkumus kui kõige soodsam pakkumus, maksumusega 26 330,85 eurot ilma käibemaksuta (31 597,02 eurot koos käibemaksuga). Hanke eesmärgiks on keskraamatukogu peatrepikotta tuletõkkesektsiooni ehitamine ja Päästeameti ettekirjutuse täitmine.

Sundvalduse seadmine
Põlva valla omandis olevale Asunduse tee L1 asuvale katastriüksusel Rasina külas seati sidevõrgu rajamiseks sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks.

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Kärsa külas Purde katastriüksusele paadikanali rajamiseks. Esitatud taotluse alusel kavandatakse paadikanal Ahja jõe veekaitse- ja ehituskeeluvööndisse. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 3 alusel on ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste (ka veekogude) ehitamine keelatud. 

Katastriüksuste Soe ja Tanni piiride muutmine
Nõustuti Soe katastriüksuse (61901:003:0751) ja Tanni katastriüksuse (61901:003:0942) omavaheliste piiride muutmisega, mille tulemusena moodustavad katastriüksused: Soe, sihtotstarve elamumaa ja Tanni, sihtotstarve elamumaa.

Hindamiskomisjoni muutmine
Põhjusel, et Põlva Vallavalitsuse teenistujate koosseisus on muutunud ametinimetused ja tööülesanded, muudeti Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme taotluste hindamiskomisjoni koosseisu ja kinnitati see järgmiselt:

1.1. esimees – finantsosakonna juhataja;
1.2. aseesimees – ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja;

Liikmed:

1.3. hankespetsialist;
1.4. ehitusspetsialist;
1.5. projektispetsialist.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks Kärsa külas Purde katastriüksusele (katastritunnus 62201:001:0846, maatulundusmaa 100%, suurusega 2,24 ha).

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse 1000 eurot SA Maarja Küla elanike ja nendega ühte võistkonda kuuluvate töötajate ja treeneri osalemise kulude katteks Berliinis 12.–26.06.2023 toimuvatel eriolümpia maailmamängudel.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus