Vallavalitsuse 26.09.2023 istungil

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Põlva vallas Lootvina külas asuvale katastriüksustele (suurus 8,48 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) Põlva valla kasuks ca 599 m2 ulatuses.

Riigihanke tulemused
Riigihankele "Kauksi raamatukogu kaugtööruumi loomine koos abiruumi remondiga" esitati õigeaegselt kolm pakkumust. Edukaks tunnistati Eston-V OÜ pakkumus kui kõige soodsam pakkumus maksumusega 13282,50 eurot ilma käibemaksuta (15939,00 eurot koos käibemaksuga).

Eelarve muutmine
Arvatakse allasutuste 2023. aasta eelarvesse laekunud sihtotstarbelised finantseerimine vahendid.

Tee arvele võtmine ja avalikuks kasutamiseks määramine
Teeregistris võetakse tervikteena arvele ja määratakse avalikuks kasutamiseks Mõisa tee, tee numbriks on 6220002.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus