2024. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. Programm on mõeldud hajaasustusega piirkondades elavatele peredele, et aidata neile tagada kaasaegsed elamistingimused ja võimaldada elamist maal. Toetust saab taotleda vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks, juurdepääsuteede ehitamiseks ning autonoomsete elektrisüsteemide paigaldamiseks.

Programmist toetatavad valdkonnad:
1. veevarustussüsteemid,
2. kanalisatsioonisüsteemid,
3. juurdepääsuteed,
4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine pole liitunud elektrivõrguga).

Veevarustussüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid tegevusi:
1) puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine;
2) olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese veevarustussüsteemiga;
3) vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde tegemine;
4) liitumine ühisveevärgiga;
5) vanade puurkaevude lammutamine;
6) rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine;
7) joogivee kvaliteedi analüüs.

Punktide 5, 6 ja 7 tegevusi toetatakse tingimusel, et need kaasnevad punktides 1-4 nimetatud tegevustega.

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid elamu ja pesuruumiga abihoone reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamise tagamiseks vajalikke tegevusi:
1) kogumiskaevude rajamine;
2) omapuhastite, sealhulgas imbsüsteemid ja filtersüsteemid, rajamine;
3) muude reoveepuhastusseadmete ja -süsteemide rajamine;
4) liitumine ühiskanalisatsiooniga;
5) kanalisatsioonitorustiku rajamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
6) vanade nõuetele mittevastavate hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete likvideerimine;
7) rajatud hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine.

Punktide 5, 6 ja 7 tegevusi toetatakse tingimusel, et need kaasnevad punktides 1-4 nimetatud tegevustega.

 

Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi tegevusi:
1) teepõhja ja -katte ehitamine,
2) sildade ja truupide ehitamine,
3) teeala kuivendamine.

Kui majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga, siis autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi tegevusi:
1) päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;
2) elektrigeneraatori paigaldamine;
3) energiasalvestusseadmete paigaldamine;
4) autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale:
Taotlejaks saavad olla isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
1) taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
2) taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
3) taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Toetuse taotluses tuleb ära näidata nende olemasolu korral kaastaotlejad. Kaastaotlejad peavad samuti vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele ja kinnitama taotlusvormi oma allkirjaga.

Põlva vallas hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks on majapidamised, mille leibkonda kuuluvad kuni 18.aastased (k.a) lapsed, raske ja sügava puudega isik(ud) ning üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad, kuhu kuuluvad ainult vanaduspensionärid.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Projekti kogumaksumusest moodustab toetus kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering moodustab vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2019–2023 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus koos kohustuslike lisadega.

Taotlus koosneb:
1) taotlusvormist (vastav vorm);
2) projekti eelarvest (vastav vorm);
3) projekti tegevuste kirjeldusest sõltuvalt projekti valdkonnast (vastav vorm iga valdkonna kohta);
4) oma- ja kaasfinantseeringut tõendavast garantiikirjast;
5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendavast veeanalüüsist ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (analüüsi kulu võib lisada eelarvesse);
6) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioon(id);
7) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolekust (vabas vormis).

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.10.2025.

Programmdokument, taotlus- ja aruandevormid ning asjakohased juhendmaterjalid on kättesaadavad alates 1. veebruarist Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt ja Põlva valla kodulehelt.

Korrektselt täidetud ja allkirjastatud taotlusvorm koos kõigi nõutud lisadega tuleb saata või tuua Põlva Vallavalitsuse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald, 63211 Põlva maakond või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@polva.ee .

Lisainfo:
Kaia Sillaste
registrispetsialist
5919 2345
kaia.sillaste@polva.ee

 

Pilt on illustreeriv.