« Tagasi

Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus kehtestas 16.05.2023 korraldusega nr 2-3/222 Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha ja hõlmab Lao tn 29 katastriüksust, Pärnaõie tänav T1 katastriüksust  ja 18107 Põlva-Lutsu tee katastriüksust.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on määratud planeeringualale hoonestusala äri-, tootmis-, laohoonete püstitamiseks ning hooneid teenindavate rajatiste rajamiseks. Hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 10 000 m2,  hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 12 m ning lubatud on püstitada kuni 3 hoonet: äri- ja büroohooned ning tootmis- ja laohooned. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta. Olemasolev juurdepääs likvideeritakse ning rajatakse uued juurdepääsud Pärnaõie tänavalt ja riigiteelt 18107 Põlva-Lutsu.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Põlva valla üldplaneeringuga 2029+. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on minimaalne. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud mõjud on kokkuvõttes positiivsed.