« Tagasi

Põlva Vallavalitsuse 15.11.2022 istungil

Põlva valla teehoiukava 2021–2025 muutmise algatamine
Vallavalitsus algatab Põlva valla teehoiukava 2021-2025 muutmise. Teehoiukava vaadatakse läbi vähemalt üks kord aastas ning viiakse kooskõlla nii kehtivate arendusdokumentidega kui ka kujunenud tegelike olukordade, vajaduste ja võimalustega.

Vallavara üleandmine
Aktsiaseltsile Põlva Vesi antakse tasuta üle Karilatsi külas Suuremaja katastriüksusel Põlva vallale kuuluv puurkaev ja biopuhasti koos torustikega, maksumusega 20 063 eurot. Pärast omandi üleminekut saab tehnovõrkude alusele maale seada sundvalduse AS Põlva Vesi kasuks ja vee-ettevõtja saab hakata tegelema probleemide lahendamisega Karilatsis.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Antakse nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks:
- biopuhasti äravoolutorustiku rajamiseks 26,8 m2 ulatuses katastriüksusele Tille tee 1;
- Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu rajamiseks Ahja alevikus Allika tn 7//Tartu mnt 23//23a//23b katastriüksusele 16 m2 ulatuses;  Allika tänav L3 katastriüksusele 15 m2 ulatuses ning Pilpa tee katastriüksusele  20 m² ulatuses. 

Toetuse andmine
Eraldati eramu värvimise toetust kahe eramu värvimiskulude hüvitamiseks.

Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine
Tunnistatakse nurjunuks eelläbirääkimistega pakkumine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses asuvate kohvikuruumide rendile andmiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Karilatsi külas Kerge katastriüksuse (katastritunnus 87202:001:0080, pindala 4,73 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Kerge, sihtotstarve maatulundusmaa ja Vesioina, sihtotstarve maatulundusmaa.

Sundvalduse seadmine
Seatakse tähtajatu tasuta sundvaldus Põlva vallas Mammaste külas asuvale Puntarumäe tee 3 katastriüksusele Põlva valla kasuks ca 2718 m2 ulatuses. Tegemist on avalikus kasutuses oleva kohaliku teega.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva lasteaed Lepatriinu rekonstrueerimise projekteerimine" tuli kaheksa pakkumust. Edukaks tunnistati OÜ Raamprojekt esitatud pakkumus maksumusega 24 540 eurot ilma käibemaksuta (29 448 eurot koos käibemaksuga).

Detailplaneeringu ala ja eesmärgi muutmine
Seoses optimaalse juurdepääsu lahendamisega J. Hurda tn 15 katastriüksusele planeeritavale kortermajale vähendatakse planeeringuala ja täpsustatakse planeeringu koostamise eesmärki. Muudetud planeeringuala suurus on ligikaudu 8564 m2. Detailplaneeringu eesmärk peab võimaldama juurdepääsu lahendamist ja võimaldama vajadusel maakorralduse läbiviimist.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus