« Tagasi

Vallavalitsuse 24.11.2021 istungil

Reservfondist raha eraldamine
Mooste Valitsejamaja teise korruse viimistlustööde hanke soodsaima pakkumuse maksumus on 11 931,6 eurot koos käibemaksuga. Põlva Vallavalitsuse eelarves on tööde teostamiseks olemas 8081 eurot. Hankelepingu sõlmimiseks eraldati reservfondist puuduolev 3850,6 eurot.

 

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks: 
-Telia Eesti AS kasuks katastriüksusele Keldrikaela tee 2 pindalaga 4 m2 Telia aktiivkapi paigaldamiseks;
- MTÜ Tille tee L1 kasuks katastriüksusel Tille tee L1 pindalaga 3244 m2,  katastriüksusel paikneva veetorustiku haldamiseks.

 

Riigihanke pakkumuste tagasi lükkamine
Lükati tagasi kõik lihthankele "Suvekohviku pargi trepistiku ja kontaktala ehitustööd" esitatud pakkumused, sest kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

 

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Põlva linnas Ringtee 1c ja Vabriku tn 1 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga jagada planeeringuala kruntideks, määrata alale sihtotstarbed, ehitusõigus ja hoonestusala elamute püstitamiseks ning lahendada juurdepääsud. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,8 ha.

 

Kahju hüvitamise otsus
Otsustati rahuldada  kahju hüvitamise avaldus 1630 euro suuruses summas. Tegu on murdunud puu tekitatud kahju hüvitamisega.

 

Projekteerimistingimuste menetluse algatamine
Algatati projekteerimistingimuste menetlus jalgratta- ja jalgtee rajamiseks Põlva linna lõigul Kaasiku-Lina.

 

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatud sundvaldused Elektrilevi OÜ kasuks:
- Põlva linnas katastriüksusele Pihlaka tn 4 Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja jaotuskilbi paigaldamiseks;
- Kadaja külas Metsise katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ning liitumis- ja jaotuskilbi paigaldamiseks.

 

Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse kohta
Otsustati mitte nõustuda keskkonnaloa taotlusega põhjusel, et taotlejal puuduvad ehitisregistris andmed ehituslubade kohta.

 

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti:
- Puuri külas asuva Lutsu katastriüksuse jagamisega järgmiselt: Lutsu, sihtotstarve elamumaa ja 62 Kanepi-Leevaku tee, sihtotstarve transpordimaa.
-Puuri külas asuva Pirmastu katastriüksuse jagamisega järgmiselt: Pirmastu, sihtotstarve maatulundusmaa ja 62 Kanepi-Leevaku tee, sihtotstarve transpordimaa.

 

Kooskõlastati Võru valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee