« Tagasi

Vallavalitsuse 27.12.2022 istungil

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Põlva valla kasuks Kaaru külas asuvale katastriüksustele ca 1916 m2 ulatuses. Tegu on avalikult kasutatava teega.
Telia Eesti AS kasuks seati tähtajatu sundvaldus Põlva linnas Jaama tänav 7 asuvale katastriüksusele sidevõrgu ehitamiseks.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks Karilatsi külas asuvale Taanieli katastriüksusele.

Katastriüksuste jagamine
Ahja alevikus asuva Härjalauda katastriüksuse jagamisega moodustuvad katastriüksused Härjalauda, sihtotstarve maatulundusmaa ning Ahja-Rasina tee, sihtotstarve transpordimaa.

Peri külas asuva katastriüksuse Viidomõtsa jagamisega moodustuvad katastriüksused   Viidomõtsa, sihtotstarve elamumaa ning Alamõtsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Laste arvu suurendamine sõimerühmades
Põlva Lasteaia Mesimumm sõimerühmades Nurmenukk ja Kannike suurendatakse laste arvu kahe lapse võrra.

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse 2671 eurot sihtasutusele Mooste Mõis maaküttesüsteemi remondikulude katteks, 12 306,64 eurot Aarna külas Pargi tn 4-8 asuva munitsipaaleluruumi remondiks, 13 598,50 eurot Põlva valla hooldekodule seoses Ahja Hooldekodu töö lõpetamisega ja töötajate kollektiivse koondamisega. 

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Munitsipaaleluruumi Aarna küla, Pargi tee 4-8 remonditööd" esitati kaks pakkumust. Edukaks tunnistati Eston-V OÜ pakkumus maksumusega 14 172,20 eurot ilma käibemaksuta (17 006,64 eurot koos käibemaksuga).
Riigihankele „Ahja Kultuurimaja saali ventilatsiooni projekteerimine ja ehitus" esitati kaks pakkumust. Edukaks tunnistati Selvent OÜ pakkumus maksumusega  27 750 eurot ilma käibemaksuta (33 300 eurot koos käibemaksuga)

Nõukogu liikme määramine
Alates 2023. aasta 1. jaanuarist kutsutakse sihtasutuse Tilsi Perekodu nõukogust tagasi Helen Metsma ning uueks nõukogu liikmeks määratakse sotsiaalosakonna juhataja Jüri Kõre.

 

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus