« Tagasi

Volikogu 16.03.2018 istungil

Põlva Vallavolikogu istung toimus reedel, 16. märtsil 2018, osales 24 vallavolikogu liiget.

 

Tulenevalt vajadusest korraldada ümber ühinemisjärgse Põlva valla rahvaraamatukogud ning eesmärgiga optimeerida rahvaraamatukogude juhtimist, parandada komplekteerimist, jaotada paindlikumalt ressursse ja mitmekesistada osutatavaid teenuseid otsustas Põlva Vallavolikogu korraldada ümber Põlva valla rahvaraamatukogud liitmise teel ning liita Munitsipaalasutus Ahja Raamatukogu, Kauksi Raamatukogu, Kiidjärve Raamatukogu, Lahe Raamatukogu, Mooste Raamatukogu, Rasina Raamatukogu, Tilsi Raamatukogu ja Vastse-Kuuste Raamatukogu Põlva Keskraamatukoguga. Põlva valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamise tulemusena jätkab tegevust üks raamatukogu – Põlva Keskraamatukogu, mille struktuuris on keskraamatukogu ja 12 haruraamatukogu.

 

Kehtestati ka Põlva Keskraamatukogu uus põhimäärus, kus on täiendatud haruraamatukogude nimistut. 

 

Tulenevalt vajadusest ajakohastada ühinenud valdade koolide põhimäärusi ning viia need kooskõlla põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega muudeti Põlva Roosi Kooli ja Põlva Kooli põhimäärusi ning kehtestati Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli, Kauksi Põhikooli, Mooste Mõisakooli, Tilsi Põhikooli ja Vastse-Kuuste Kooli uued põhimäärused. 

 

Riigihangete seaduse kohaselt võib kehtestada kohalik omavalitsus hankekorra ja hankeplaani. Põlva Vallavolikogu on selle ülesande delegeerinud Põlva Vallavalitsusele, kes on vastava korra kehtestanud. Et riigihangete korraldamist reguleeriks ühinenud valla territooriumil üks seadusakt, tühistati vastavad endiste Mooste, Laheda ja Vastse-Kuuste valdade määrused.

 

Kehtestati ühinenud Põlva valla põhimäärus. Põhimääruses sätestatakse volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, volikogu komisjonide moodustamise kord, õigused ja kohustused (tegevuse alused ja kord), valitsuse moodustamise kord, vallavanema valimise kord, valitsuse pädevus, valla sümbolid ja nende kasutamise kord, valla ametiasutuste ja ühisametite või -asutuste moodustamise kord, valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted, valla õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise täpsem kord, valla õigusaktide täitmise kontroll ning vallavanema asendamise kord. 

 

Volikogu tunnistas kehtetuks Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014. a otsuse „Hooldajatoetuse määra kehtestamine", kuna Põlva vallas elavale täisealisele isikule hoolduse seadmist ning hooldajale toetuse maksmist reguleerib Põlva Vallavolikogu poolt kehtestatud „Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord".

 

Tunnistati kehtetuks ka Põlva Vallavolikogu 27. jaanuari 2005. a otsusega kehtestatud Kiuma külas asuva Alatalu kinnistu detailplaneering, kuna planeeritava kinnistu omanik on teatanud planeeringu elluviimise loobumisest.

 

Anti luba Liivimaa Lihasaaduste Wabrik OÜle Põlva vallas Ahja alevikus Tööstuse tee 6 asuva kinnistu AHJA PIIM I omandamiseks, kuna loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista Põlva vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.

 

Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis arutasid volikogu liikmed Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemist alates 1. oktoobrist 2018 ja valla haldushoone küsimust.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2018.

 

Teate koostas:

Annely Eesmaa

Avalike suhete spetsialist

Põlva Vallavalitsus

799 9494; 516 0435