Kompleksloa menetluse algatamise teade

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Jäneselaane OÜ (registrikood: 12201347) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Mammaste küla, Vana-Tartu tee 2, 63211) poolt esitatud taotluse keskkonnakompleksloa saamiseks/andmiseks. Jäneselaane OÜ Meemaste tibulakompleks asub Põlva maakonnas Põlva vallas Meemaste külas Tibula maaüksusel (kinnistu registriosa nr 1257138, katastritunnus 61903:001:0677) ning farmikompleksi põhitegevuseks on munakanade noorlindude (vanuses 1 päev kuni 120 päeva) intensiivkasvatus.

Käitise tegevuse ja muudatuste lühikirjeldus:

  1. keskkonnakompleksluba taotletakse farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse hakata kasvatama munakanade noorlinde ülesseatud tootmisvõimsusega kuni 240 000 linnukohta;
  2. farmi prognoositavaks tootmismahuks on kuni 600 000 noorkana aastas;
  3. käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS sisestades dokumendiregistri osas Reg. number nimega lahtrisse numbri - DM-101585 - ja vajutades nuppu "Otsi dokumenti".

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet, lisaks alltoodule, ajalehes Koit. Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.