« Tagasi

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Põlva vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühing Mooste Farmerid (registrikood: 10051731) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Rasina mnt 18, 64616) poolt esitatud (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 17.09.2018 nr DM-101450-1) taotluse keskkonnakompleksloa saamiseks. Osaühing Mooste Farmerid Mooste veisefarm asub Põlvamaal Põlva vallas Mooste aleviku idaservas Suurfarmitagune tee 9 (kinnistu registriosa nr 2013338, katastritunnus 47301:002:0092) ja Rasina mnt 18 (kinnistu registriosa nr 2306638, katastritunnus 47301:002:0142) kinnistutel ning farmi põhitegevuseks on lihaveiste intensiivkasvatus.

Käitise tegevuse ja muudatuste lühikirjeldus
1) keskkonnakompleksluba taotletakse farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse laiendada tootmismahtu kuni 591 ammlehma, 591 vasika, 9 pulli kohani.
2) farmi prognoositavaks tootmismahuks on 591 noorveist aastas.
3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas / 365 päeva aastas.

Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS sisestades dokumendiregistri osas Reg. number nimega lahtrisse numbri – DM-101450 – ja vajutades nuppu "Otsi dokumenti".

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga. Lisaks alltoodule teavitab Keskkonnaamet keskkonnakompleksloa andmise või andmata jätmise otsuse eelnõu valmimisest maakondlikus ajalehes Koit.

 

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.