12.07.22

Põlva Vallavalitsus algatas 05.07.2022. a korraldusega nr 2-3/304 Põlva linnas Oru tn 17 ja 19 katastriüksuste detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 1,35 ha ning planeeringu eesmärgiks on jagada ala üheksaks elamukrundiks, määrata neile ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, määrata hoonestusalad, heakorra ja haljastuse tingimused, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoht ja servituutide vajadus ning tänava ala koos liikluskorralduse lahendusega. Planeeringule jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, senisest ja planeeritavast maakasutusest ja arvestades, et tegemist on linnalise keskkonnaga, ei ole ette näha olulist negatiivset keskkonnamõju või keskkonnaseisundi olulist kahjustumist. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja, kehtestaja  ja koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), detailplaneeringu koostaja selgub hiljem.