31.03.23
 Otsime pearaamatupidajat. Kandideerimistähtaeg 15.04.2023
      Kaasava eelarve ettepanekute hääletus algab esmaspäeval, 3. aprillil kell 8 VOLIS keskkonnas

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Kahetsusväärne juhtum elektrivarustusega Himmastes

Himmastes Keskuse teel asuvat kaheksat korterelamut varustas elektriga praeguse seadusega mitte kooskõlas olev Põlva Oom OÜ talle kuulunud võrgu kaudu.

Võrgu ja tarbijate üleandmise protsess Elektrilevile on käivitunud juba varasemalt, kuid 09.05.2020 kuulutati välja Põlva Oom OÜ pankrot. Pankrotihaldur võõrandas käesoleva aasta aprillis võrgu Elektrilevile, kes asus 1. juulist piirkonna tarbijatele võrguteenust osutama võrgu võõrandamise lepingus kokku lepitud tingimustel.

Elektriga varustamise õiguslikuks eelduseks on kirjaliku võrgulepingu sõlmimine. Korterelamute puhul on võimalik see kas ühistuga hoonepõhiselt või üksikute korterite suhtes iga korteriomanikuga.

Mõlemal juhul on lepingu sõlmimiseks vajalik korteriühistute/korteriomanike poolt täielikult tagada teatud tehnilised tingimused, mida Elektrilevi on varasemalt korduvalt selgitanud.

Näiteks Keskuse tee 10, 12 ja 14 korteriühistud olid täitnud tingimused võrguteenuse osutamiseks üksikostul ning Elektrilevi sai sõlmida nende elamute korteriomanikega vastavad võrgulepingud algusega kohe alates 1. juulist. Nendes majades, kus seni vastavad eeldused puuduvad, pidi ühistu elamu elektrivarustuse tagamiseks õiguslikul alusel sõlmima võrgulepingu ühisostu raames, nagu seda on näiteks teinud Keskuse tee 11, 15 ja 19 korteriühistud. See ei välista hiljem pärast nõutavate sammude astumist võrgulepingute sõlmimist juba korteriomanikega.

Keskuse tee 13 elanike eestvedajad valisid teistsuguse tee ning Elektrilevi pakutud tingimustega ei nõustunud ning võrgulepingut ei sõlminud. Selle asemel asuti võrguettevõtjat vajalike tööde tegemisel takistama ning esitati Elektrilevi tegevuse suhtes kaebus Konkurentsiametisse, kes teostab elektrivõrguettevõtjate üle riiklikku järelevalvet. Konkurentsiamet oma 2. augusti otsusega ja ka 15. septembri vaideotsusega kaebust ei rahuldanud. Tallinna halduskohus asus oma 30.09 määruses seisukohale, et kui Keskuse tee 13 korteriühistu näitab Elektrilevile valmisolekut võrgulepingu sõlmimise tingimuste täitmiseks ja võrgulepingu sõlmimiseks, on eelduslikult võimalik ka ilma kohtu sekkumiseta paluda Elektrilevilt, et elektrivarustus Keskuse tee 13 korterelamus säiliks kuni võrgulepingu sõlmimiseks vajalikud eeldused saavad täidetud. Ühtlasi jättis kohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, hinnates kaebuse ilmselgelt perspektiivituks. Praeguseks on elamu elektrivarustuse küsimus jõudnud ringkonnakohtu töölauale.

Elektrilevi on seoses kaebuse menetlusega alates 1. juulist 17. oktoobrini taganud elamu elektrivarustuse ilma seadusest tuleneva lepinguta. Olukorras, kus riiklikku järelevalvet teostav amet ei tuvastanud Elektrilevi tegevuses rikkumist, ei ole võrguteenuse edasine osutamine ilma lepinguta enam võimalik ning seetõttu oli Elektrilevi tarbijaid teavitanud võrguühenduse katkestamisest 17. oktoobrist, kui selleks ajaks ei ole täidetud eelnevalt teada olnud tehnilisi eeldusi koos vastava võrgulepingu sõlmimisega. Oluline on siin rõhutada, et ühistu liikmetele on antud võimalus võrgulepingut sõlmida ja elektrivarustuse katkestamist vältida selleks vajalikke nõudeid täites, nagu see osutus võimalikuks teiste naabruses olevate ühistute juures.

Sarnastel põhjustel ja sarnases olukorras on ka Keskuse tee 17 korteriühistu, kelle elektriga varustamiseks tuleb sõlmida võrguleping samadel eeldustel ja ühetaolistel alustel naabruses asuvate elamutega.

Tegemist on väga negatiivse näitega, mille juures ühistu liikmeid esindama asunud isikute teguviis ei pruugi olla kõigi majaelanike huvides.

Määramatus elektriga varustamisel saab lõppeda asjakohase lepingu sõlmimisega, mis ei välista vaidlusaluste küsimuste edasist lahendamist kohtusüsteemis.

Elektrilevi lähtub oma töös õigusaktidest, aga ka varasemast kohtupraktikast, pidades tasakaalustatult silmas kõigi võrguteenuse tarbijate huve.

Reti Meema
Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht


 Põlva Vallavalitsuse kassa Mammastes, Keldrikaela tee 2, avatud K 9.00-13.00 ja N 13.00-17.00.
18.11.22
 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

7.03.22

Põlvamaa Rohelisem elu logo