Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 30.08.–10.10.2021. EELNÕU

Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Loome koos tervist toetavat keskkonda

 

Põlva vald osales Tervise Arengu Instituudi poolt välja pakutud Norra 2014-2021 rahastatud projektis „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes".

Projektis kasutati rahvatervise alase tegevuse arendamisel teenusedisaini metoodikat, kuhu oli kaasatud partnerina disainifirma Brand Manual. Teenusedisaini lähenemine aitab tegeleda valdkondade üleste ja komplekssete ühiskondlike teemadega, nagu rahvatervis seda on.

Rahvatervises ja inimeste heaolus ei saavutata tulemusi 2-3-aastaga, kuna muutused inimeste käitumises, tervisetulemites ja elukvaliteedis väljenduvad pikema perioodi pärast. Seetõttu on oluline kohalikus omavalitsuses erinevate valdkondade ja sihtrühmade koostöös sellesse pikaajaliselt panustada.

Projekti käigus otsisime ennetusmeetodeid põhikooli esimese kooliastme laste ülekaalulisusele ja vähesele liikumisele. Meeskonnal tekkis ülevaade probleemi juurpõhjustest, mõtestati lahti erinevad rollid ja vastutusvaldkonnad, tekkis plaan, kuidas probleeme lahendada ja tulevikus ennetada.

Pakkusime ühe ennetustegevusena õpetajatele katsetada lisaks kehalise kasvatuse tundidele I kooliastme klassides ka aktiivseid õppeaine tunde. Õppida liikudes matemaatikat, emakeelt või loodust annab õpilastele võimaluse ise avastada ja uurida, arendada loovat mõtlemist ja harjutada meeskonnatööd. See lisab õppimisele ka põnevust ja vaheldusrikkust.

Testperiood möödus edukalt. Tagasisidena kuulsime õpetajatelt, et kuigi testperioodi mõjutas tugevalt distantsõpe, siis lastele meeldis selline lähenemine ja nad olid aktiivsed kaasa lööma.

Projekti käigus õppisime uusi metoodikaid ja tööriistu tööprotsesside jaoks ning suurenes valmisolek rakendada tõenduspõhisel praktikal tuginevaid sekkumisi laste ja noorte riskikäitumise ennetamiseks.

Möödunud kaheksa kuu jooksul oleme astunud veel ühe sammu tervist toetavama ja elanike
heaolu väärtustavama elukeskkonna poole, et parandada Põlva valla elanike heaolu.


Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist

 

Pildil aktiivse ainetunni testimise lõpukohtumine ja kogemuste vahetamine 9. juunil Mammaste Tervisespordikeskuses.
Foto Põlva Vallavalitsus


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo