Koostamisel olev Põlva valla üldplaneering, algatatud 2018

23.03.21

Kõigil huvilistel on nüüd hea võimalus olla paremini kursis ja jälgidaPõlva valla üldplaneeringu koostamist. Üldplaneeringu kaardirakendusse on kokku koondatud kaardikihid erinevatest andmebaasidest ja kehtivatest planeeringutest, antakse ülevaade üldplaneeringuga mõjutatavast ja planeeringulahenduse aluseks olevast keskkonnast ning kirjeldatakse lahendatavaid ülesandeid.

Vastavalt sellele, kuidas üldplaneeringulahendus valmib, hakkab muutuma ka kaardirakenduse sisu. Kui praegu kajastab rakendus peamiselt olemasolevat, siis edaspidi lisanduvad kaardile üldplaneeringuga tehtavad ettepanekud.
Rakendus annab võimaluse leida ühest kohast infot nii kohalike väärtuste, kui riiklike kitsenduste kohta ja esitada ideekorjekaardile ettepanek valla elukeskkonna kujundamiseks. 

 

 

 

Ideekorje kaardile on oodatud asukohast lähtuvad arvamused ja ettepanekud, mis aitavad valla ruumilist arengut suunata. Ideekorje kaudu on võimalik tähelepanu juhtida sellele, mis on Teie arvates Põlva vallas hetkel tähtis ja mis võiks teisiti olla tulevikus. Ideekorje rakenduse kaudu on võimalik anda tagasisidet kohalike probleemide, kitsaskohtade või hoopist väärtustamist vajavate objektide kohta.

 

 

Algatamine

Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Digitaalselt allkirjastatud otsus.

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike, ettevõtete ning organisatsioonide ettepanekuid ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist. Isikutel, kes soovivad valla üldplaneeringu menetlemise etappidest individuaalselt teada saada, palume saata saata sellekohane teade vallavalitsuse arhitektile aadressil tiia.zuppur@polva.ee.

Lisainfot üldplaneeringu koostamise kohta saab arhitekt-planeerija Tiia Zuppurilt telefonil 799 9491, 5347 1669 või e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee

Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohad annavad suuna ja alusteabe üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks. Lähteseisukohad kirjeldavad üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida üldplaneeringuga kavatsetakse lahendada. Lähteseisukohtades on esitatud üldplaneeringu koostamiseks eeldatav ajakava, antud ülevaade üldplaneeringu koostamiseks vajalikest uuringute ja analüüside tegemisest ning koostamisse kaasatavatest inimestest ning ettevõtetest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses on märgitud keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju või selle puudumine, sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele.

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 küsis Põlva Vallavalitsus koostöötegijatelt ja kaasatud isikutelt ettepanekuid lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsusele. Esitatud ettepanekute alusel on dokumenti täiendatud ning seda tutvustati Põlva Vallavolikogu 27.06.2019 istungil.

Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus. 

Kokkuvõte Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsusele esitatud ettepanekutest.

Üldplaneeringu eesmärk

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Üldplaneeringuga luuakse eeldused elanike, ettevõtete ja külaliste vajadustega arvestava, loodust säästva ning arengut toetava keskkonna olemasoluks ja säilimiseks.
Põlva vald on heaks elukohaks neile, kes soovivad kvaliteetset, hajusat, rahulikku ja vaikset elukeskkonda, kus head ühendused, eelkõige Tartu ja Võru suunas, ei takista õpi- ja töörännet ning teenuste kättesaadavust.
Põlva valla korrastatud ja hästi ligipääsetav keskkond võimaldab sisukat, kultuurset, aktiivset ja sportlikku ajaveetmist ning erinevate ettevõtlusviiside ja -valdkondadega tegelemist.
Põlva valla üldplaneeringuga kavandatakse võimalikult ühtsed põhimõtted hoonestusalade ja detailplaneeringu kohustusega alade määramiseks, maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramiseks ning määratletakse ühtsed nõuded kohaliku teede võrgu arendamiseks.
Eesmärk on soodustada keskkonnasäästlikke ja energiatõhusaid lahendusi, eelistades olemasoleva hoonestatud keskkonna laiendamist või tihendamist, varem kasutuses olnud või ebapiisavalt kasutatud alade otstarbekamat kasutamist. Põlva valla suuremad tööstus- ja tootmisalad on koondunud kaasaegse taristuga piirkondadesse, lisaks traditsioonilistele tootmissuundadele – põllumajandus ja puidutööstus – on võimalused kaasaegsete, säästlike ja kohalikku ressurssi väärtustavate ettevõtlussuundade arendamiseks.
„Tartu verandaks" olemine annab võimaluse keskenduda eelkõige puhta ja rahuliku elukeskkonna pakkumisele ning hinnatud puhkepiirkonna kujundamisele.

Joonis: Liikumissuunad ja põhjused

Planeeritava ala iseloomustus ja keskkonnamõju hindamise ulatus

Põlva valla pindala on 705,9 km². Vald piirneb läänes Põlva maakonna Kanepi valla ja idas Räpina vallaga, põhjaosas Tartu maakonna Kastre vallaga ja loodes Tartu maakonna Kambja vallaga ning lõunaosas Võru maakonna Võru vallaga. Põlva valla territooriumil asub valla- ja maakonnakeskusena vallasisene linn Põlva linn, kolm alevikku: Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste ning 70 küla: Aarna, Adiste, Akste, Andre, Eoste, Himma, Himmaste, Holvandi, Ibaste, Jaanimõisa, Joosu, Kaaru, Kadaja, Kanassaare, Karilatsi, Kastmekoja, Kauksi, Kiidjärve, Kiisa, Kiuma, Koorvere, Kosova, Kähri, Kärsa, Lahe, Laho, Leevijõe, Logina, Loko, Lootvina, Lutsu, Mammaste, Meemaste, Metste, Miiaste, Mustajõe, Mustakurmu, Mõtsküla, Naruski, Nooritsmetsa, Orajõe, Padari, Partsi, Peri, Pragi, Puskaru, Puuri, Rasina, Roosi, Rosma, Savimäe, Soesaare, Suurküla, Suurmetsa, Säkna, Säässaare, Taevaskoja, Terepi, Tilsi, Tromsi, Tännassilma, Uibujärve, Valgemetsa, Valgesoo, Vana-Koiola, Vanaküla, Vanamõisa, Vardja, Viisli ja Vooreküla. Põlva vallas elab 01.01.2019 seisuga 14090 inimest, neist Põlva linnas 5333, Mammaste külas 628 ja Himmaste külas 498. Ahja aleviku elanike arv on 484, Mooste alevikus 430 ning Vastse-Kuuste alevikus 412. Keskkonnamõju strateegiline hindamine teostatakse Põlva valla üldplaneeringule. Paralleelselt üldplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), mille eesmärgiks on arvestada laiemalt erinevaid keskkonnast tulenevaid kaalutlusi üldplaneeringu koostamisel ja tagada jätkusuutlik areng. KSH koostamisel kirjeldatakse ja hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid olulisi keskkonna-, majanduslikke-, sotsiaalseid- ning kultuurilisi mõjusid. KSH aruanne on osa üldplaneeringu dokumentatsioonist.

Planeeringuga mõjutatava keskkonna ülevaade.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja, keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja

Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu. Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus.
Üldplaneeringu koostab Põlva Vallavalitsus koostöös konsultandiga. 
Üldplaneeringu koostamisel püüab vallavalitsus võimalikult palju rakendada ametnike erialaseid teadmisi ja oskusi ning kaasata pädevaid konsultante nendes üldplaneeringu koostamise etappides, kus ametnikel vastavad oskused puuduvad või puudub selleks ajaline ressurss. Üldplaneeringu koostamisel vajalikud konsultandid leitakse riigihankega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja leitakse samuti riigihankega.

Avalikkuse teavitamine ja kaasamine

Tagamaks asjakohase info leviku kõigile huvilistele, eelkõige piirkonna elanikele ning maaomanikele, keda ei esinda otseselt ükski ühendus ega esindusorganisatsioon, kasutatakse info levitamiseks võimalikult laia piirkonna infokanalite valikut. Eelkõige on see vajalik kõige olulisema ja laiema sihtgrupini – piirkonna elanikud ja maaomanikud – jõudmiseks. Ametlike teadaannete ja artiklite avaldamiseks kasutatakse ajalehti Põlva Teataja ja Lõunaleht. Infot jagatakse ka sotsiaalvõrgustiku Facebook kaudu. Samuti kuvatakse kõik teated, uudised, vajalik info Põlva valla veebilehel www.polva.ee. Üldplaneeringu koostamisse on kaasatud ja koostööd on asutud tegema järgmiste asutuste ja isikutega:  kaasatud osapooled (PDF, 127 kB).

Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Põlva Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldusega nr 2-3/698 (PDF, 194 kB, digitaalselt allkirjastatud korraldus) moodustati üldplaneeringu koostamise komisjon, kuhu kuuluvad:

  1. esimees Tiia Zuppur;
  2. Remida Aasamäe;
  3. Ahti Bleive;
  4. Kuldar Leis;
  5. Lennart Liba;
  6. Teele Nigola;
  7. Andres Vijar.

Komisjoni ülesanneteks on aidata igakülgselt kaasa üldplaneeringu koostamisele ja huvide tasakaalustamisele, analüüsida ja kontrollida koostatava üldplaneeringu ettepanekuid, teha ettepanekuid valla tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeeringu koostamise korraldamiseks ning avalikkuse kaasamiseks.
Komisjoni seisukoha alusel kujundatakse Põlva valla arvamus planeeringu või esitatud ettepanekute ja arvamuste kohta.
Komisjoni esimees võib kaasata komisjoni töösse ülesannete täitmiseks erinevate valdkondade spetsialiste.

Üldplaneeringu kaardirakendus

 

Koostatud uuringud

Põlva ja Räpina vallad tellisid ühiselt üldplaneeringu koostamiseks uuringu mille ülesandeks oli täpsustada maakonnaplaneeringus määratud keskuste võrku ja asustust suunavaid tingimusi olukorras, kus mõlema valla elanike arv väheneb.

Uuring koostati Rahandusministeeriumi toetuse abil ning selle koostas Eesti Planeerijate Ühing

Põlva vallas on viie aastaga rahva arv langenud 6,6%, enam langeb elanike arv linnas (12%) ning peamine põhjus langusele linnas on siseränne – Põlva linnast kolitakse elama mujale, peamiselt Tartu, aga ka Tallinna, Soome ja Võrru. Näiteks eelmise kolme aasta jooksul kolis Põlva vallast Tartu linna 303 inimest, samal ajal Tartu linnast Põlva valda 138. Ülejäänud vallas on elanike peamiseks vähenemise põhjuseks suremus. Siserändest võidab peamiselt maaline piirkond, mitte linn. Uuringu koostamisse kaasati rahvastikuanalüütik Alis Tammur kes hindas rahvastikuprotsesse ja üldiste trendide mõju vallale.

Rahvastiku muutused tingisid vajaduse analüüsida kehtivates planeeringutes määratud tiheasustusalade ajakohasust ja jätkusuutlikkust, sest valdavalt on tiheasustusalad määratud eeldusel, et toimub pidev rahvastiku kasv.  Tiheasustusala mõiste on õiguslikult defineerimata, aga ometi kasutatakse seda väga paljudes õigusaktides. Uuringu koostamises osalesid ka advokaadibüroo Rask juristid ning nende analüüsi tulemusel selgus, et tiheasustusala või kompaktse hoonestusega ala mõistet kasutatakse 23-s õigusaktis, elanike tegelikku  asustustihedust või asustusüksuse liigi järgset määrangut veel lisaks 14-s. Juristid koostasid ka mõjuanalüüsi maa-alade tiheasustusalaks määramisele ning sellest selgus, et tiheasustusaladega kaasneb omavalitsusele halduskoormuse tõus, samuti mõjutab see omavalitsuse eelarvet.

Uuringu raames intervjueeriti mõlema valla ametnikke ja lisaks rahvastiku andmetele vaadeldi elamutele antud projekteerimistingimuste ja ehituslubade statistikat. Uuringu lõpparuandes antakse kriteeriumid tiheasustusalade määramiseks üldplaneeringutes ning tehakse ettepanekud Põlva ja Räpina valdades tiheasustusalade määramiseks.

Uuringu lõpparuanne.

Uuringu raames koostatud skeemid: Põlva valla rahvastiku tihedus, Põlva valla tiheasustusalade kaart, Põlva linna ja ümbruse tiheasustusala, Ahja aleviku tiheasustusala, Mooste aleviku tiheasustusala, Vastse-Kuuste aleviku tiheasustusala, Peri küla tiheasustusala, Tilsi küla tiheasustsala.

Kirjavahetus ametkondadega.

Üldplaneeringu koostamisel aluseks võetavad juhendid, uuringud ja dokumendid

Põlva valla arengukava aastateks 2019 - 2030

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2030

Üleriigiline planeering Eesti 2030+
Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks
Suunised kahanevatepiirkondade säästlikuks ruumiliseks planerimiseks
Eesti väikeasulate uuring
Põlva maakonnaplaneering 2030+
Transpordi arengukava 2014-2020

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend
Eesti väikeasulate uuring
Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel
Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus
Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus
Üleujutusega seotud riskide maandamiskava ja kliimamuutustega kohanemise arengukava
Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
Riigi jäätmekava 2014-2020  
Miljööväärtused maapiirkonnas - Maapiirkonna miljööväärtuslike alade käsitlemise juhend Põlvamaa näitel
Maaehituspärand
20. sajandi väärtuslik arhitektuur 
Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030
Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100     

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava aastateks 2015-2021

Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035
Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast

Suunised, kuidas seada projekteerimistingimuste aluseks olevaid tingimusi maalises asustuses

Kergliikluse mudel, mobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus

 

 
Toimetaja: TIIA ZUPPUR