« Tagasi

1. veebruaril avaneb hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor

Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruarist ning taotluste esitamise tähtpäev 1. aprill 2021. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsililine isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks.

Juhime tähelepanu, et taotlusvormid muutuvad. Avaldame taotlusvooru dokumendid peale kinnitamist.

Lisainfo ja konsultatsioon:

Imre Maidla
taristuspetsialist
+372 799 9478
+372 5305 0775
Imre.Maidla@polva.ee

 

Foto: Sakala/Postimees