Detailplaneeringu algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/350  Põlva linnas F. Tuglase tn 10 (katastritunnus 62001:001:0250), F. Tuglase tn 10a (katastritunnus 62001:001:0459) ja F. Tuglase tn 10b (katastritunnus 62001:001:0036) detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 6800 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua planeeringualale teemapark vabaaja veetmiseks. Eesmärgiks on luua puhkeala, kus on matkabusside parkla (kuni 10-le matkabussile), majutus (kuni 4 kämpingumajakest), grilliplats ja -maja, olmehoone ning saunamaja.

Põlva Vallavalitsus jättis 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/350 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata, sest koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel vajalik. Keskkonnaamet on andnud seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS  § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla kodulehel www.polva.ee/detailplaneeringud