« Tagasi

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavalitsus teatab , et Põlva Vallavolikogu tunnistas 16.03.2018 otsusega nr 1-3/13  kehtetuks Põlva vallas Kiuma külas asuva Alatalu kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Agorek töö nr 2004 135).

Detailplaneeringu eesmärgiks oli veisefarmi alla jääva maa maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning farmikompleksi laienduse planeerimine, sealhulgas määrata uute ehitiste asukohad, servituudi- ja piirangualad, vajalikud kujad ning seada olulisemad ehituslikud- ja arhitektuurinõuded. Samuti määrata haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted planeeringualal ning koostada veterinaarnõuetele vastav liiklusskeem. Planeeringuala suurus oli ca 3,8 ha. 
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise aluseks oli kinnistu omaniku 09.11.2017 esitatud taotlus ja põhjendus, et visioon on ajas muutunud ning aastatel 2004–2005 koostatud detailplaneering ei võimalda täna enam ala edasi arendada. 
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega ei kaasne eeldatavalt majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi, ega looduskeskkonda puudutavaid mõjusid.

Lisainfo:
Remida Aasamäe
Maaspetsialist
Põlva Vallavalitsus
+372 799 9493
remida.aasamae@polva.ee
www.polva.ee