« Tagasi

Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu

Põlva Vallavalitsus korraldab Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu 4. jaanuaril 2021 kell 16. Viiruse leviku tõkestamiseks korraldatakse avalik arutelu elektrooniliselt Microsoft Teams keskkonnas ning avalikul arutelul osalemiseks on vajalik etteregistreerimine. Osalemisest tuleb teatada hiljemalt 28.12.2020. Registreerunutele saadetakse link arutelul osalemiseks avaliku arutelu toimumise päeval.

Avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik arvamus – Rahandusministeerium palus kohalikul omavalitsusel kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise vajadust, kuna planeeringualal puuduvad takistused elamu kavandamiseks väljapoole ehituskeeluvööndit. Keskkonnaamet ei pidanud põhjendatuks Kiidjärve ehituskeeluvööndi vähendamist Kiidjärve külas Ubina katastriüksusel. Rahandusministeeriumi arvamusega arvestatakse osaliselt ja elamu kavandamisest ehituskeeluvööndisse loobutakse. Juhul kui määratud juurdepääsuservituudist lähtudes ei ole võimalik krundisisest teed ja parkimiskohti planeerida väljapoole ehituskeeluvööndit, on Keskkonnaamet valmis kaaluma ehituskeeluvööndi vähendamist nende ehitiste tarbeks. Määratud juurepääsuservituut ei võimalda krundisisest teed planeerida ehituskeeluvööndist väljapoole ning selles osas ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest ei loobuta.