« Tagasi

Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus kehtestas 07.10.2020 korraldusega nr 2-3/500 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 4656 m2 ning hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust ning selle lähiala. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1694 m2, maksimaalne kõrgus 15 m ning lubatud on püstitada kuni 2 hoonet. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 60% ärimaa ja 40% tootmismaa. Liikluskorraldus on lahendatud Tartu mnt 4 katastriüksuse kaudu teeservituudiga. Kasutatakse olemasolevat mahasõitu riigiteelt 61 Põlva-Reola.

Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on minimaalne. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed, sest planeeringualal kavandatav tegevus on ettevõtluse ja tööhõive kasvu soosiv.