« Tagasi

Põlva linnas Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 2-3/261 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jaotatakse planeeringuala kolmeks krundiks. Planeeritaval krundil nr 1 on lubatud hoonete arv kaks, suurim lubatud hoonete kõrgus on 14 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1900 m2. Lammutatava koolihoone asemele on planeeringuga lubatud püstitada uus ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud hoone. Hoolekandeasutuste teenindamiseks vajalikud krundid (2 ja 3) moodustatakse Lina tn 21 katastriüksuse idapoolsesse serva. Planeeritud kruntidel nr 2 ja nr 3 on lubatud hoonete arv neli, suurim lubatud hoonete kõrgus on 8 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 800 m2. Krundi nr 1 põhja poole jääv osa on planeeritud avalikuks puhke- ja virgestusalaks, kruntide nr 2 ja nr 3 territooriumid piiratakse piirdega ja need jäävad hoolekandeasutuse elanike privaatsesse kasutusse. Juurdepääsuks kasutatakse olemasolevaid juurdepääse Lina ja Kirsi tänavalt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.–16.07.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.