« Tagasi

Vallavalitsuse 04.11.2020 istungil

Katastriüksuste lähiaadresside ja sihtotstarbe muutmine
Muudeti Riigimetsa Majandamise Keskuse avalduse alusel nende valduses olevate Põlva vallas asuvate maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste lähiaadresse ning osaliselt ka maa sihtotstarbeid. Lähiaadresside muutmise põhjuseks on, et mitmel katastriüksusel on korduvad nimed. Sihtotstarve enamusel katastriüksustel ei muutu, muudetakse ainult nendel, mis jäävad Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealale.

Hallatavate asutuste struktuuride muutmine
Kinnitati vallavalitsuse hallatavates asutustes töötavate heakorra- ja remondiküsimustega tegelevate töötajate üleviimine Põlva Haldusteenistuse koosseisu.

Vallavolikogu esindaja nimetamine
Põlva Vallavolikogu 29. oktoobri 2020. a otsuse nr 1-3/30 "Esindaja nimetamine Vastse-Kuuste Kooli ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse" alusel nimetati Vastse-Kuuste Kooli hoolekogusse volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks Põlva Vallavolikogu esindajaks Lennart Liba.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
Rasina Külaarendamise Seltsile anti võrkpalliplatsi rajamiseks Vana-Remmelga kinnistust (katastritunnus 47301:001:0166, sihtotstarve elamumaa 100%) 5100,89 m² tasuta kasutusse tähtajaga kuni 31.10.2030.

Reservfondist eraldamine
Maanteeamet viis läbi riigihanke „Riigitee 89 Põlva - Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva - Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimine" ning edukaks pakkumuseks osutus Nordpont OÜ pakkumus maksumusega 210 241,81 eurot. Hankelepingu sõlmimiseks eraldas vallavalitsus reservfondist 83 400 eurot riigitee nr 89 Põlva - Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva - Aarna jalgratta- ja jalgtee valgustuse rajamiseks.

Aruande kooskõlastamine
Kooskõlastatia Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari sisehindamise aruanne 2018–2020.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435