« Tagasi

Vallavalitsuse 06.01.2021 istungilt

Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Algatati Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga jagada planeeringuala kruntideks, määrata kruntidele hoonestusala, ehitiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht, ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse- ja haljastuse põhimõtted ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigus kuni kolme korter- ja/või ridaelamu ning kuni kolme üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 1,41 ha.

Katastriüksuse aadressi muutmine
Muudeti Tännassilma külas Soe katastriüksuse (61901:003:0761 ) aadressandmeid põhjusel, et Tännassilma külas on kaks hoonestatud katastriüksust lähiaadressiga Soe. Uueks lähiaadressiks sooviti Margi.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Tunnistati riigihanke "Kunstlume tootmiseks vajalike seadmete ost" edukaks pakkumuseks Kessu OY pakkumus summas 68 448 eurot koos käibemaksuga. 

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
annely.eesmaa@polva.ee
799 9494; 5160 435