« Tagasi

Vallavalitsuse 07.10.2020 istungil

Lähiaadressi muutmine
Otsustati omanike taotluse alusel muuta Palu katastriüksuse (katastritunnus 61901:003:0045) aadressandmeid ja määrata uueks lähiaadressiks Parkuna, mis on endisaegne talukoha nimi.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Otsustati Põlva valla 2020. aasta eelarvest eraldada transporditoetust summas 300 eurot ja andeka noore toetust summas 1 600 eurot.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine ärihoone püstitamiseks ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks.

Kinnitati Põlva valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud.

Sundvalduse seadmine
Seoses võrgu ümberehitusega kliendi soovil ning maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamisega seati tähtajatu sundvaldus Põlva linnas katastriüksusel Jaama tn 53a (katastriüksuse tunnus 62001:004:0011, suurus 5000 m²) Elektrilevi OÜ kasuks.

Toetuse andmine
Otsustati anda toetust 400 eurot spordivarustuse soetamiseks Eesti koondise tasemel võistlussportlasele.

Katastriüksuste jagamine
Vallavalitsus nõustus:
- Puuri külas katastriüksuse Karoli (pindala 2,70 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati moodustatavale katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Karoli, sihtotstarve maatulundusmaa ja Lille tn 23, sihtotstarve elamumaa.
- Puuri külas katastriüksuse Koroli (pindala 24 985 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrata moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Koroli, sihtotstarve maatulundusmaa ja Lille tn 16, sihtotstarve elamumaa.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada Põlva Vallavalitsuse administratiivhoone projekteerija leidmiseks avatud menetlusega riigihange ning moodustati riigihanke komisjon ja visioonikavandi hindamiskomisjon.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihanke "Põlva valla, Mooste piirkonna kruusateede remont ja pindamine" eesmärk oli leida Mõisahoovi tee nr 4730038, Järveotsa tee nr 4730034, Õunaaia tee nr 4730107, Arusoo tee nr 4730044, Ella tee nr 4730101 ja Ellaküla tee nr 4730045 kruusakattega teedel remondi-, pindamis- ja hooldustööde teostaja. Riigihankele esitati õigeaegselt kaks pakkumust. Tunnistati edukaks AS TREV 2 Grupp pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 46 968,00 eurot ilma km-ta (56 361,60 eurot koos km-ga).

Riigihanke "Tilsi mänguväljak" edukaks pakkumuseks kinnitati Tiptiptap OÜ pakkumus kui ainuke pakkumus maksumusega 18 744,07 eurot ilma käibemaksuta (22 492,88 eurot koos käibemaksuga).

Kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine
Otsustati eraldada arendustegevuse toetust Taevaskoja Jahimeeste Seltsile jahimaja ehituseks 9225 eurot ja Rehealune Seltsile Säkna külaplatsile välilava soetamiseks 1980 eurot.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Tunnistati Põlva vallas Mooste alevikus Järveotsa tee 3 Mooste Tervisekeskuse ruumide enampakkumise parimaks pakkumus maksumusega 626 eurot ja 26 senti kuus. Sõlmida parima pakkujaga vara kasutusse andmise leping tähtajaga tähtajaga 30.09.2030.

Reservfondist raha eraldamine
Eraldati reservfondist 5 500 eurot Põlva Spordikoolile Mammaste Tervisespordikeskuses asuva lumetootmissüsteemile uue pumba ostuks. 

Eraldati erakorraline toetus MTÜle Munalinn 4000 eurot Intsikurmu Festivali jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Tehti protokolliline otsus nõustuda osaühingu Mooste Farmerid (registrikood 10051731) keskkonna kompleksloa taotlusega.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus