« Tagasi

Vallavalitsuse 09.06.2021 istungil

Katastriüksuste jagamine

Nõustuti
- Viisli külas katastriüksuse Pedokese jagamisega järgmiselt: Pedokese, sihtotstarve maatulundusmaa; Pedopõllu, sihtotstarve maatulundusmaa; ja Jakobimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
- Kähri külas katastriüksuse Tiigi jagamisega järgmiselt: Tiigi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Tiigipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
- Rasina külas katastriüksuse Lombi jagamisega järgmiselt: Lombi, sihtotstarve elamumaa ja Lombinurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Võõrandati Põlva vallale kuuluv katastriüksus Kasemetsa tee, Adiste külas (katastritunnus 62201:001:0996, kinnistu registriosa number 19260050, pindala 704 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga 197 eurot. Kasemetsa tee on vajalik juurdepääsuteena Kasemetsa kinnistule.

Rahaliste vahendite eraldamine
Eraldada Põlva valla 2021. aasta eelarvest Sihtasutusele Mooste Mõis 9 273 eurot folgikoja videotehnika hankimiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihanke „Põlva vallas Jaanimõisa, Himmaste ja Valgemetsa külade piirkonnas kruusateede remont ja pindamine" tuli neli pakkumust, edukaks tunnistati AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus, maksumusega 106 712,93 eurot ilma käibemaksuta (128 055,52 eurot koos käibemaksuga).
Hanke eesmärk oli leida Põlva valla teedel, tee nr 4730050 Jaanimõisa kooli tee km 0,090–0,766, tee nr 4730051 Jaanimõisatagune tee km 0,000–1,000, tee nr 6190042 Redeli tee km 1,059–1,59, tee nr 8720008 Valgemetsa-Leevijõe km 0,000–0,085, tee nr 8720009 Valgemetsa-Tsõõriksoo km 0,000–0,185 remondi ja pindamistööde teostaja.

Riigihankele „Põlva staadioni väliatraktsioonid" tuli kolm pakkumust, edukaks tunnistati pakkumuseks Lars Laj Eesti OÜ pakkumus, kui kõige sobivama hinnaga pakkumus, maksumusega 18 580 eurot ilma käibemaksuta (22 296 eurot koos käibemaksuga).

Edukate õpilaste premeerimine
Põlva valla parimate õpilaste premeerimiseks eraldati 4100 eurot.

2021. aastal lõpetavad kiitusega Põlva Kooli kaheksa õpilast, Vastse-Kuuste Kooli kaks õpilast, Mooste Mõisakooli üks õpilane ja Rosma Kooli kaks õpilast.

Põlva Gümnaasiumi lõpetavad kuldmedaliga kaks õpilast ja hõbemedaliga seitse õpilast, Tartu Tamme Gümnaasiumi hõbemedaliga üks õpilane, Hugo Treffeneri Gümnaasiumi kuldmedaliga üks õpilane ja Miina Härma Gümnaasiumi kuldmedaliga üks õpilane.

Reservfondist raha eraldamine

Eraldati reservfondist 6333 eurot koduhooldustöötajate töötasu tõstmiseks arvestades Sotsiaalministeeriumi ettepanekuid tasandus- ja toetusfondi 2021 LEA lisavahendite kasutamiseks.

Eraldada reservfondist toetust 10 500 eurot õpilaste distantsõppe korraldamiseks vajalike vahendite soetamiseks Põlva, Mooste, Vastse-Kuuste, Tilsi, Ahja ja Kauksi koolile.

Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine
Anti luba korraldada Mooste Viinavabriku territooriumil ilutulestik F3-kategooria pürotehnilise tootega 11.06.2021 ajavahemikul kella 23.00-st kuni 24.00-ni kestusega kuni 2 minutit.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse eraldamine
Komisjon otsustas vastavalt hindamistulemustele ja taotlusvooru läbiviimiseks määratud eelarvelistele vahenditele rahuldada 7 taotlust. Toetuste kogumaksumus on 66 302 eurot.

Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine
Sel aastal esitati hajaasustusprogrammi rekordilised 103 taotlust, millest kolm projekti ei vastanud programmdokumendi nõuetele.
45 taotlust ei saanud positiivset hindamistulemust ning need taotlused jäetakse rahuldamata. Hindamiskriteeriumi lävendi ületas kokku 58 taotlust, nendest rahastuse saavad 42 taotlust, 2 taotlust saavad osalise rahastuse. Põlva valla poolne toetussumma hajaasustuse projektidele 2021. aastal on 83 000 eurot.

Otsustati premeerida Peeter Oleskit Euroopa meistrivõistluste kuldmedali võitmise eest 3500 euroga.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist 
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435
annely.eesmaa@polva.ee