« Tagasi

Vallavalitsuse 10. 01.2018 istungilt

Sotsiaaltoetuste määramine
Toimetuleku parandamiseks määratati abivajavatele isikutele sotsiaaltoetused.

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
Määrati hooldaja isikutele, kes ei suuda toime tulla igapäevaste majapidamistoimingutega ning teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid.

Hoolekandeasutuse teenuse eest maksmise toetuse määramine
Määrati hoolekandeasutuse teenuse eest maksmise toetus pidevat järelevalvet, hooldust ja põetust vajavale isikule, kes kellel puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud.

Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
Otsustati anda sotsiaaleluruum aadressil Aasa 3-29, Põlva linn isikule, kes tingituna tervislikust seisundist ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast ei ole ise suuteline endale eluruumi soetama.

Eestkoste korraldamine
Korraldusega määrati sotsiaalosakonna ametnik, kes teostab eestkostja ülesandeid Põlva Vallavalitsuse eestkostel olevate isikute üle vastavalt kohtumäärusele.

Põlva Päevakeskuse ja Põlva Haldusteenistuse personali koosseisu kinnitamine
Kinnitati Põlva Vallavalitsuse hallatavate asutuste Põlva Päevakeskuse ja Põlva Haldusteenistuse töötajate koosseis.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise taotluse vormi kinnitamine
Kinnitati elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks esitatava taotluse vorm.

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest on vallavalitsusel kohustus kehtestada laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. Määrusega kehtestatakse kogu ühinemispiirkonda hõlmav kord.

Põlva Vallavolikogule otsuse eelnõu 1-4/104 "Vallavara tasuta võõrandamine" esitamine
Aktsiaselts PÕLVA VESI on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt rahastuse projekti "Laheda vallas Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimine" elluviimiseks. Projekti eesmärgiks on Põlva vallas Tilsi küla vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine ning rekonstrueerimine. Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse uus veetöötlusjaam, joogi- ja reoveetorustik ning reoveepuhasti.

Otsusega võõrandatakse tasuta aktsiaseltsile PÕLVA VESI Põlva valla munitsipaalomandis olev ja Tilsi külas asuv kinnistu, eesmärgiga ehitada kinnistule reoveepuhasti.

Põlva Vallavolikogule otsuse eelnõu 1-4/103 "Osalemine MTÜs Eesti Linnade Liit ning esindajate ja nende asendajate nimetamine üldkoosolekule ja volikogusse" esitamine
MTÜ Eesti Linnade Liit ja MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit juhatused sõlmisid 09.06.2017 ühiste kavatsuste kokkuleppe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks. ELL ja EMOL esitasid 22.11.2017 Põlva Vallavolikogule ettepaneku omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks.
Otsusega osaletakse kohalike omavalitsuste üleriigilises liidus MTÜ Eesti Linnade Liit ning nimetatakse vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade Liit üldkoosolekule ja volikogusse Põlva valla esindajad. Esindajad valitakse salajasel hääletusel volikogu isutungil.

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa sihtotstarbe ja aadressi määramine
Määrati munitsipaalomandisse taotletava Partsi-Meemaste tee maaüksuse teenindamiseks vajaliku maa pindala, aadress ja sihtotstarve.

Riigihanke "Pihlapuu lasteaia mänguväljakute aluse drenaaži ehitustööd" tulemuste kinnitamine
Riigihanke edukaks pakkumuseks tunnistatakse OÜ Kivipartner pakkumus maksumusega 23 216,00 eurot ilma käibemaksuta (27 859,20 koos käibemaksuga).

Aktsiaseltsi "Põlva Haigla" aktsiakapitali vähendamine ja samaaegne suurendamine
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum on esitanud Sotsiaalministeeriumile taotluse vähemalt 51% aktsiaseltsi "Põlva Haigla" aktsiate ehk enamusosaluse omandamiseks aktsiakapitali suurendamise teel. Aktsiaseltsi "Põlva Haigla" aktsiad kuuluvad hetkel 100% Põlva vallale. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ja aktsiaselts "Põlva Haigla" kuuluvad Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määrusega nr 105 kinnitatud "Haiglavõrgu arengukava" haiglate loetelusse. Aktsiakapitali vähendamine aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel ja samaaegne suurendamine uute aktsiate väljastamisega on vajalik seoses Haiglavõrgu arengukava eesmärgi täitmisega. Aktsiakapitali vähendatakse esmalt aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 63,30 euro võrra, uueks aktsia nimiväärtuseks on 256,20 eurot. Aktsiakapitali suuruseks peale vähendamist on 768 600 eurot. Aktsiakapitali suurendatakse 800 112,60 euro võrra 1 568 712,60 euroni, väljastades uued aktsiad nimiväärtusega 256,20 eurot. Aktsiakapitali suurendatakse 3123 uue aktsia võrra, millest iga aktsia annab selle omanikule ühe hääle. Väljaantavad aktsiad omandab sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum.

Põlva Vallavalitsuse 20. detsembri 2017. a korralduse nr 2-3/712 "Aktsiaselts "Põlva Haigla" nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete määramine" kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 20. detsembri 2017. a korraldus nr 2-3/712.

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra rakendamiseks vajalike dokumendivormide kinnitamine
Kinnitati lasteaiakoha taotlemiseks esitatava taotluse vorm, valvelasteaias lasteaiakoha taotlemiseks esitatava taotluse vorm ja lasteaiakoha kasutamise lepingu vorm.

Riigihanke "Põlva Vallavalitsuse haldushoone siseviimistlustööd aadressil Keldrikaela tee 2" tulemuste kinnitamine
Riigihanke edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Rekontra pakkumus maksumusega 45 424,00 eurot ilma käibemaksuta (57 234,24 eurot koos 5% reservfondi ja 20% käibemaksuga).

Põlva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis on koostatud noorsootöö seaduse alusel üheks aastaks. Kava täitmisega seotud kulud kaetakse riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse vahenditest.

Põlva Vallavolikogule määruse eelnõu 1-4/101 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" esitamine
Kiideti heaks ja esiti Põlva Vallavolikogule määruse eelnõu 1-4/101 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord". Määrusega kehtestatakse Põlva valla elanikele valla eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste liigid ning toetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord. Toetuse liigid on koolitoetus, laste- ja noortelaagri toetus, toidukulutoetus, ravitoetus, hoolekandeasutuse kohamaksu toetus, küttetoetus ja ühekordne toetus.

Põlva Vallavolikogule määruse eelnõu 1-4/100 "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord" esitamine
Kiideti heaks ja esiti Põlva Vallavolikogule määruse eelnõu 1-4/100 "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord". Määrusega kehtestatakse Põlva valla elanikele valla eelarve vahenditest makstavate sissetulekust mittesõltuvate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord. Sissetulekust mittesõltuvad toetused on sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus ja jõulutoetus.

Täiendav info:
Eliko Saks
Põlva Vallavalitsus
vallasekretär
799 9472