« Tagasi

Vallavalitsuse 14.10.2020 istungil

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Mammaste külas asuva Vana-Tartu tee 13 katastriüksuse 61901:001:0910 omanik esitas 31.03.2020 taotluse krundiga piirneva maa erastamiseks. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa koha-aadressiks määrati Vana-Tartu tee 13a, Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond, katastritunnusega 62201:001:0895, sihtotstarbega elamumaa.
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana käsitatakse riba-, siilu- või kiilukujulist või muu kujuga iseseisva kasutusvõimaluseta maatükki, mis on looduses tekkinud maareformi läbiviimise käigus.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks Rosma külas, Pärnamäe allee 3 kinnistule (katastritunnus 62201:001:0789, sihtotstarve elamumaa 100%) ilma detailplaneeringut algatamata.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati isiklik kasutusõigus Põlva valla kasuks

  • Ootsimäe põik 2 katastriüksusele (kinnistu registriosa nr 211538, katastritunnus 61901:001:0791) ligikaudu 1778 m2 ulatuses. Isikliku kasutusõiguse esemeks on katastriüksust läbivad Mammaste Tervisespordikeskuse suusa- ja matkarajad ca 6 meetri laiuselt.
  • Põlis-Sintka katastriüksusele (kinnistu registriosa nr 15475850, katastritunnus 38501:001:0070). Kasutusõiguse esemeks on katastriüksust läbiv tee 253 meetri ulatuses ehk ligikaudu 1518,00 m2. Isikliku kasutusõiguse seadmine on maaomaniku soov ning vajalik tee kasutamiseks ja hooldamiseks.
  • Sintkapõllu katastriüksusele (kinnistu registriosa nr 2069138, katastritunnus 62201:001:0465). Kasutusõiguse esemeks on katastriüksust läbiv tee 223 meetri ulatuses ehk ligikaudu 1338,00 m2. Isikliku kasutusõiguse seadmine on maaomaniku soov ning vajalik tee kasutamiseks ja hooldamiseks.

Reservfondist raha eraldamine
Otsustati hüvitada Eoste-Valgesoo matkaraja silla remondiks kulunud materjalide maksumus 3 600 eurot. Sild kuulub Põlva vallale ja purunes 2020. a suvel, silla remontis MTÜ Eoste-Valgesoo.

Põlva valla 2020. aasta eelarvest kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmine
Eraldati projektitoetusi kogusummas 13 417 eurot.

Katastriüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine
Määrati katastriüksusele 62201:001:0996 sihtotstarve transpordimaa ja aadress Kasemetsa tee, Adiste küla, Põlva vald.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Tunnistati riigihanke"Lina tn 21 võimlaosa juurdeehituse projekteerimine" edukaks pakkumuseks Kuubik Projekt OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 29 990 eurot ilma käibemaksuta (35 988 eurot koos käibemaksuga).

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799  9494; 516 0435