« Tagasi

Vallavalitsuse 27.01.2021 istungilt

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneering.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli rajada alale psüühilise erivajadusega inimeste eluhooned, määrata krundi piirid, hoonestusala, ehitusõigused, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused. Planeeringuala suurus on 6086 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal Põlva linnas, maaüksusel perspektiivse koha-aadressiga Kaasiku tn 9.

Nõusoleku andmine
Nõustuti Loko külas Uue-Tõru katastriüksusel metsaeraldistel nr 3, 4 ja 6 kasvava metsa raadamisega. Maa on olnud varem kasutuses haritava maana, kuid kraavide äärest on maa võsastunud ja kaardistatud metsamaana. Raadamisel tuleb täita AS-i Gaasivõrk väljastatud tingimusi.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused:
- olemasoleva kuivati laiendamiseks Koorvere külas, Puiduhoovi kinnistul
- üksikelamu abihoone püstitamiseks Põlva linnas Jaama tn 59b kinnistule

Katastriüksuse jagamine
Rosma külas jagatakse katastriüksus Võru mnt 44 järgmiselt: Võru mnt 44, sihtotstarve elamumaa ja Kääpanurga, sihtotstarve maatulundusmaa.

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala äri- ja tootmishoonete ning laohoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Tunnistati riigihanke "Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamine. Osa II ehitustööd" - Ahja ja Vastse-Kuuste aleviku ning Saesaare piirkonna tänavavalgustus - edukaks madalaima maksumusega pakkuja OÜ Kagu Elekter pakkumus 259 222,57 eurot ilma km-ta.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus Kiidjärve külas Tamme katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini paigaldamiseks ja haldamiseks.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevatel katastriüksustel Vabriku tänav T5 pindalaga 37 m² ja  Männiku-Partsi tee pindalaga ca 67 m² elektrirajatiste haldamiseks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee