« Tagasi

Vallavalitsuse 30.09.2020 istungil

Katastriükstuse jagamine
Nõustuti
- Põlva linnas Jaama tn 69b katastriüksuse (pindala 5393 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) jagamisega ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Jaama tn 69b, sihtotstarve tootmismaa; Jaama tn 69e, sihtotstarve tootmismaa.
- Partsi külas asuva Järveääre katastriüksuse (pindala 5.75 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Laane, sihtotstarve elamumaa; Järveääre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Otsustati võõrandada Põlva vallale kuuluv katastriüksus asukohaga Põlva linn Metsa tn 5c (kinnistu registriosa number 1329450, pindala 444 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga 668 eurot. Võõrandatav üksus on juurdepääsutee Metsa 5a krundile.

Eramu värvimise toetuse andmine
Eraldati eramu värvimise toetus 75,76 eurot.

Maa sihtotstarbe määramine ja hoonestusõiguse seadmine
Määrati Peri külas Peri Põllumajandusliku Osaühingu omandis oleva alajaama alusele maale katastriüksuse sihtotstarve ja aadress järgmiselt: koha-aadress Põlva vald, Peri küla, Toominga tee 1; pindala ca 434 m²; sihtotstarve tootmismaa. Nõustuti nimetatud maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil. Hoonestusõigus seatakse Peri Põllumajandusliku Osaühingu kasuks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Tunnistati riigihanke „Ahja mänguväljaku rajamine" edukaks pakkumuseks Tiptiptap OÜ (registrikood 11043464) pakkumus, kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 17 062,97 eurot ilma käibemaksuta (20 475,56 eurot koos käibemaksuga).

Eluruumi sotsiaaleluruumiks tunnistamine
Tunnistada sotsiaaleluruumiks munitsipaalomandis olev eluruum aadressil Mõisa tee 16-1, Peri küla, pindalaga 77,7 m2. Sotsiaaleluruumi üüriks määrati 1,20 €/m2 kalendrikuus.

Valla hariduspreemiate otsustamine
Otsustati Põlva valla 2020. aasta hariduspreemia saajad. Preemiad antakse üle Õpetajate päeva sündmusel 8. oktoobril.

Vallavara tasuta kasutamise tähtaja pikendamine
Pikendati Rosma Haridusseltsile tasuta kasutada antud Rosma koolihoone tasuta kasutamise tähtaega 30. septembrini 2030.

Otsustati puudega lapse sotsiaalteenuse toetuste maksmine.

Kooskõlastati Tilsi Lasteaia Muumioru uus sümboolika ja selle kasutamise kord.

Protokolliline otsus
Otsustati esitada taotlus Muinsuskaitseametile Ahja Mõisa katuse kandekonstruktsioonide ja katusekatte ümberehitustööde rahastamiseks. 

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435