« Tagasi

Volikogu 13.09.2018 istungilt

Istungi alguses hääletati päevakorrast välja arvamuse andmine Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste eelnõude kohta.

Algatati Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Seadusest tulenevalt tuleb algatada ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu koostamine ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning üldplaneering kehtestada kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates.

Kehtestati riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord. Põlva valla üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvest eraldatava toetuse vahe kaetakse Põlva valla eelarve vahenditest. Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

Asjaajamise lihtsustamiseks muudeti Põlva valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid nii, et see võimaldab korraldada spordivõistlusi ja -üritusi spordirajatistel (näiteks jalgpallivõistlus staadionil, võrkpallivõistlus võrkpalliväljakul) ilma avaliku ürituse korraldamise teatist ja avaliku ürituse korraldamise loa taotlust esitamata.

Esimesel lugemisel olid Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024.

Otsustati taotleda valla omandisse maad, mis on jätkuvalt riigi omanduses, kuid on vajalikud teede teenindamiseks või avalikult kasutatavaks maaks haljasaladena, aia- või köögiviljamaana, võimaliku parkimisalana või muu maana.

Otsustati tagada omaosalus projektis "Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärgiks on ümberehitustööde tulemusena vähendada tänavavalgustuse elektrienergia

tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia ja juhtimissüsteemi kasutamisele. Ühinenud valdade hetkeolukorra tehniline kaardistus valmib septembris, endise Põlva valla kaardistus on olemas ning Mooste tänavavalgustuse renoveerimine praegu käib.

Volikogu otsustas osta kaks keskväljakuäärset kinnistut, mida praegused omanikud korrastada ega arendada ei soovi, kuid mille korrastamine on linnaruumi terviklikkuse mõttes vajalik. Kinnistu asukohaga Kesk tänav 11a soetamismaksumus on 50 000 eurot ja kinnistu Oja tn 10 soetamismaksumus on 32 000 eurot.

Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis räägiti teede olukorrast ja võimalustest täita selleaastast ettenähtud investeeringute mahtu.

Järgmine volikogu korraline istung toimub 11. oktoobril 2018.