« Tagasi

Volikogu 17.01.2018 istungilt

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kuues istung toimus kolmapäeval, 17. jaanuaril 2018 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 24 vallavolikogu liiget.

Kehtestati Põlva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord, millega ühtlustatakse Põlva valla munitsipaalpõhikoolide ja koolieelse munitsipaallasteasutuste hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogude koosseisude kinnitamist, hoolekogude töökorralduse põhimõtteid ja aruandlust.

Otsustati toetada 2018. aastal eraüldhariduskoole tegevuskulude tasumisel proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Põlva valla haldusterritooriumil,  40 euroga kuus õpilase kohta.

Kehtestati sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord. Sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmisel ei hinnata toetuse saaja abivajadust. Sissetulekust mittesõltuvad toetused on sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus ja jõulutoetus.

Kehtestati Põlva valla eelarvest makstavate sissetulekust sõltuvate (abivajaduse hindamisega seotud) toetuste määramise ja maksmise kord.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2018. aasta eelarve, kus ühinevate valdade prognoositavad tulud ja kulud on summeeritud. Eelarve kogumaht on 30 625 000 eurot. 

Otsustati võõrandada tasuta aktsiaseltsile Põlva Vesi reoveepuhasti ehitamise eesmärgil Põlva valla munitsipaalomandis olev kinnistu (registriosa number 6551650, katastritunnus 38501:001:0003, pindala 25 293 m2, sihtotstarve jäätmehoidla maa) asukohaga Biopuhasti, Tilsi küla. Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse uus veetöötlusjaam, joogi- ja reoveetorustik ning reoveepuhasti. Kinnistu on aktsiaseltsile PÕLVA VESI vajalik reoveepuhasti ehitamiseks ja projekti "Laheda vallas Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimine" elluviimiseks.

Otsustati osaleda liikmena kohalike omavalitsuste üleriigilises liidus MTÜ Eesti Linnade Liit ning nimetati vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade Liit üldkoosolekule neli Põlva valla esindajat ja nende asendajat ning MTÜ Eesti Linnade Liit volikogusse kaks Põlva valla esindajat ja nende asendajat.

Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor andis ülevaate ühinenud valdade 2017. aasta rahavoogudest.

Vallavanem tutvustas volikogule võimalikke lahendusi vallavalitsuse ruumipuuduse lahenduseks olemasolevate hoonete baasil.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. veebruaril 2018.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus
avalike suhete spetsialist
799 9494