« Tagasi

Volikogu 28.05.2020 istungil

Põlva Vallavalitsus esitab Rahandusministeeriumile projektid Metsa tn 7 spordihoone ja Põlva Lasteaed Lepatriinu (fotol) hoonete energiatõhusaks muutmiseks. Mõlema projekti puhul taotletakse võimalikku maksimumsummat 585 000 eurot. Volikogu otsustas tagada projektide omaosaluse.

Kehtestati ühtne Põlva valla kalmistute kasutamise eeskiri, mis reguleerib Põlva valla haldusterritooriumil asuvate ning valla omandis olevate Põlva linna, Rosma, Kähri, Ahja ja Jaanimõisa kalmistute haldamist, kasutusse andmist ning kasutamise tingimusi ja korda.

Seoses aktsiaseltsi Põlva Vesi taotlustega Keskkonnainvesteeringute Keskusele veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitustööde tegemiseks, on vajalik muuta Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030. Volikogu võttis vastu muudetud arengukava.

Volikogu kehtestas Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise korra Põlva vallas. See on riiklik toetus, mille andmise eesmärk on parandada Põlva vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. 2020. aastal on Põlva vallale selleks toetuseks eraldatud riigieelarvest 36 899 eurot, millel lisandub Põlva valla eelarvest samuti 36 899 eurot. Kui hindamise tulemusel toetatakse taotlusi, mis on esitatud maksimaalsele toetussummale (10 000 eurot), siis toetusega loodetakse parandada vähemalt seitsme Põlva vallas elava spetsialisti elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Taotlusvoor kuulutatakse välja 15. juunil 2020.

Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta I lisaeelarve.
Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 998 700,04 eurot, sealhulgas tulud kaupade ja teenuste müügist 294,36 eurot, saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 906 849 eurot ja sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 91 556,68 eurot. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 517 631,04 eurot ja investeerimistegevuse kulud suurenevad 481 069 eurot.

Osaühingu Vastse-Kuuste Soojus jagunemine toimub jaotumise teel. Vastse-Kuuste Soojus jaguneb selliselt, et annab kogu oma vara (sh õigused ja kohustused) vastavalt üle omandavatele ühingutele aktsiaseltsile Põlva Soojus ja aktsiaseltsile PÕLVA VESI.

Volikogu määras Põlva vallas Vastse-Kuuste alevikus asuvale avalikule teele, mis algab riigiteelt Uniküla-Vastse-Kuuste ja viib katastriüksustele Lootvina tee 7, 9 ja 11, nimeks Lootvina tee H1.

Tunnistati kehtetuks Kiidjärve külas Jõekääru kinnistu detailplaneering.  

Muudeti vallavalitsuse kantselei struktuuri selliselt, et jääb endise 2 juristi asemele 1 juristi ametikoht ja 4 teabespetsialisti asemele kolm teabespetsialisti ametikohta. Juurde tuleb vallasekretäri abi ametikoht.

Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis anti ülevaade Põlva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti hetkeseisust.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 18. juunil 2020.

Fotol Põlva lasteaed Lepatriinu hoone.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494
annely.eesmaa@polva.ee