« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus: Silla tn 9, Ahja alevik

Põlva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse avalikku istungit korraldamata  Ahja alevikus Silla tn 9 krundile  üksikelamu püstitamiseks.  

Ehitisregistri veebikeskkonda esitati projekteerimistingimuste taotlus Ahja alevikus Silla tn 9  krundile üksikelamu püstitamiseks.

Ahja Vallavolikogu 16. juuni 2010. a määrusega nr 10  kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Ahja alevik  detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Silla tn 9 kinnistul puudub kehtiv detailplaneering. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 1 kohaselt on reeglina detailplaneering nõutav vaid ehitusloakohustuslike hoonete ehitamiseks, sh laiendamiseks. Kui kohalik omavalitsus soovib detailplaneeringu kohustusega alal anda projekteerimistingimused, siis seda erandit reguleerib PlanS § 125 lõige 5. Tegemist on erinormiga e erisusega üldisest detailplaneeringu  koostamise kohustusest.

Üldplaneeringu järgselt säilivad kõik olemasolevad elamumaad. Ehitisregistri andmete alusel on Silla tn 9 krunt hoonestatud. Praeguseks on elamu (ehr kood 120568649) lammutatud ja alles on laut-küüni (ehr kood 120568649) vundament. Taotluse alusel soovitakse püstitada ühekordne madala viilkatusega üksikelamu ehitisealuse pinnaga ca 236  m2.

Projekteerimistingimustega soovitakse püstitada üksikelamu olemasolevat eluhoonete vahele, kus avalikkuse huvi ja linnaehituslikud mõjud on väikesed. Hoonete  maht ja arhitektuurne lahendus peab järgima lähipiirkonna hoonestuslaadi: mahtu, rütmi, asetust krundil, sokli, katuseharja ja -räästa kõrgust, katusekuju, viimistlusmaterjale. Parkimine lahendada oma krundil. Juurdepääs Silla tänavalt kokkuleppel Silla tn 3 kinnistu omanikuga. Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vastavalt AS Põlva Vesi tehnilistele tingimustele. Projekteerimisel arvestada õigusaktidest tulenevate maakatastri kitsendustega: sideehitise kaitsevöönd, maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd, maardla, ranna või kalda veekaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd. Kitsendusi põhjustavate  objektid ja mõjualad kanda ehitusprojekti asendiplaanile.

Projekteerimistingimused määratakse planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4  nimetatud tingimused.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda 27.10.2023 kuni 10.11.2023 Põlva valla veebilehel https://www.polva.ee/projekteerimistingimused-avatud-meetodi-aluselKirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 10.11.2023 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.