« Tagasi

Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu algatamisest teatamine

Teatame, et Põlva Vallavalitsus algatas 14.02.2018 korraldusega 2-3/143 Põlva vallas Tilsi külas asuval Biopuhasti katastriüksusel (katastritunnus: 38501:001:0003) detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 28 000 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov rajada katastriüksusele Tilsi küla teenindav reoveepuhasti ning puurkaev. Ala on tasane ning vähese kõrghaljastusega. Katastriüksus külgneb põhja suunal alajaamaga. Kitsendusi põhjustavad ala läbivate tehnovõrkude kaitsevööndid. Alal on olemasolev juurdepääs Hoole-Kõrbjärve teelt. Planeeringu ülesandeks on määrata katastriüksusele ehitusõigus, krundi kasutamise sihtotstarve, vajalikud kujad, hoonestusala ning arhitektuurinõuded sobiva hoonestuse rajamiseks. Lahendada tuleb vajaliku taristu rajamine, keskkonnatingimused ning haljastus. Tagada tuleb terviklik liikluskorralduse lahendus ning vajalikud juurdepääsud.

Alal on olemas hetkel kehtiv detailplaneering reoveepuhasti rajamiseks, kuid see detailplaneering ei võimalda sinna rajada puurkaevu. Kuna käesolevaga on selgunud vajadus Tilsi küla uue puurkavu rajamiseks on AS Põlva Vesi teinud detailplaneeringu algatamise ettepaneku.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas hetkel kehtiva Laheda valla üldplaneeringuga.

Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad Põlva valla kaardirakendusest EVALD:

https://service.eomap.ee/põlvavald_uus/#/planeeringud/planeeringud/1