Vallavalitsuse 30.08.2022 istungil

Vara tasuta avalikku kasutusse andmine

Otsustati anda MK DISCGOLF MTÜ-le kasutada Mammaste discgolfi rajad kinnistutel Väike Plaki, Orajõe tee 11, Orajõe tee 11a, Mammaste Tervisespordikeskus ja Plaki kinnistu.

Katastriüksuste piiride muutmine

Nõustuti Härmamäe katastriüksuse (pindala 12279 m², sihtotstarve elamumaa) ja Taaramäe katastriüksuse (pindala 21,63 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa) omavaheliste piiride muutmisega, mille tulemusena moodustavad katastriüksused:

1. Härmamäe, sihtotstarve elamumaa;
2. Taaramäe, sihtotstarve maatulundusmaa.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine

Otsustati anda Põlva valla 2022. aasta eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetust ühele käsipalli mängijale 500 euro väärtuses.

Detailplaneeringu kehtestamine

Otsustati kehtestada Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneering (koostaja Terav Kera OÜ, planeeringu koostaja projektijuht ja maastikuarhitekt Jane Asper).

Reservfondist raha eraldamine

Otsustati eraldada reservfondist 105,66 eurot Põlva Vallavalitsuse ja AS Ehitustrust vahel 13.09.2021 sõlmitud töövõtuleping nr 7-2.1/21-299-1 muudatustööde katteks. 

Põlva valla 2022. aasta kaasava eelarve ettepaneku sõnastuse muutmine

Kinnitati Mittetulundusühingu Sõprus kaasava eelarve ettepaneku eelarve sõnastus järgmiselt:
1. eelarve tegevus 1 – katend palliväljakule 540 m2 (30 x 18 m), tegevuse maksumus 14 976 eurot;
2. eelarve tegevus 2 – korvpallikonstruktsioon (statsionaarne, reguleeritav), tegevuse maksumus 8 400 eurot.

Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus